ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 1961

O ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ

Εἰς τήν Γιάφφαν τοῦ Ἰσραήλ πυρκαϊά ἀπετέφρωσε τόν παλαιόν ἑλληνορθόδοξον ναόν καί τά ἐν αὐτῷ ἀποτεθειμένα ὀστᾶ τοῦ ἀειμνήστου ἐπισκόπου Κιτίου, Νικοδήμου, πού ἐπρόκειτο νά μεταφερθοῦν πρός ταφήν εἰς Κύπρον. Ἴσως, ὅμως, νά ἦτο προτιμότερον. Διότι ὁ ἀείμνηστος Νικόδημος, πρωτοστατήσας εἰς τήν Κυπριακήν ἐξέγερσιν τοῦ 1931 καί ἐξορισθείς χάριν τῆς Ἑνώσεως, ἤλπιζε ὅτι θά τοῦ παρείχετο μεταθανάτιος ἀνάπαυσις εἰς τήν «ποθεινήν πατρίδα» ἀλλ’ ὡς τοιαύτην ἐθεώρει μόνον τήν ἑλληνικήν Κύπρον. Καί, ἀσφαλῶς θά ἔτριζαν τά ὀστᾶ τοῦ ἱεράρχου, ἄν ἐνεταφιάζετο εἰς τήν Ἀγγλοτουρκικήν δουλοπαροικίαν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ

Ἔγκυροι κύκλοι τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ἀναφερόμενοι εἰς τό Χριστουγεννιάτικον μήνυμα τοῦ ἀποχωροῦντος ἐξ Ἑλλάδος Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ κ. Μπρίγκς, εἰς τό ὁποῖον ἀνεφέρετο ὅτι «αἱ ἐκλογαί τοῦ Ὀκτωβρίου ἀπετέλεσαν ἔμπρακτον ἀπόδειξιν τῆς πίστεως εἰς τά ἰδεώδη αὐτά» (τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀτόμου), ὑπεγράμμιζον ὅτι ἡ ἀναφορά αὐτή ἀπετέλεσεν ἀστόχημα, διότι ὁ πρέσβυς φέρεται ἀναμιγνυόμενος εἰς θέμα πολιτικῆς διαμάχης εἰς τήν Ἑλλάδα. Οἱ ἴδιοι προσθέτουν, διά τῶν ἀπόψεων, τάς ὁποίας ὑποστηρίζει ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς, δίδει εἰς τήν άκραν Ἀριστεράν ἐπιχειρήματα, διά νά ὑποστηρίζῃ ὅτι ἡ Ἀμερική ἀναμειγνύεται εἰς τάς ἐν Ἑλλάδι πολιτικάς ἀντιθέσεις.

 

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ