Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 1961

O ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ

Εἰς τήν Γιάφφαν τοῦ Ἰσραήλ πυρκαϊά ἀπετέφρωσε τόν παλαιόν ἑλληνορθόδοξον ναόν καί τά ἐν αὐτῷ ἀποτεθειμένα ὀστᾶ τοῦ ἀειμνήστου ἐπισκόπου Κιτίου, Νικοδήμου, πού ἐπρόκειτο νά μεταφερθοῦν πρός ταφήν εἰς Κύπρον. Ἴσως, ὅμως, νά ἦτο προτιμότερον. Διότι ὁ ἀείμνηστος Νικόδημος, πρωτοστατήσας εἰς τήν Κυπριακήν ἐξέγερσιν τοῦ 1931 καί ἐξορισθείς χάριν τῆς Ἑνώσεως, ἤλπιζε ὅτι θά τοῦ παρείχετο μεταθανάτιος ἀνάπαυσις εἰς τήν «ποθεινήν πατρίδα» ἀλλ’ ὡς τοιαύτην ἐθεώρει μόνον τήν ἑλληνικήν Κύπρον. Καί, ἀσφαλῶς θά ἔτριζαν τά ὀστᾶ τοῦ ἱεράρχου, ἄν ἐνεταφιάζετο εἰς τήν Ἀγγλοτουρκικήν δουλοπαροικίαν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ

Ἔγκυροι κύκλοι τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ἀναφερόμενοι εἰς τό Χριστουγεννιάτικον μήνυμα τοῦ ἀποχωροῦντος ἐξ Ἑλλάδος Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ κ. Μπρίγκς, εἰς τό ὁποῖον ἀνεφέρετο ὅτι «αἱ ἐκλογαί τοῦ Ὀκτωβρίου ἀπετέλεσαν ἔμπρακτον ἀπόδειξιν τῆς πίστεως εἰς τά ἰδεώδη αὐτά» (τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀτόμου), ὑπεγράμμιζον ὅτι ἡ ἀναφορά αὐτή ἀπετέλεσεν ἀστόχημα, διότι ὁ πρέσβυς φέρεται ἀναμιγνυόμενος εἰς θέμα πολιτικῆς διαμάχης εἰς τήν Ἑλλάδα. Οἱ ἴδιοι προσθέτουν, διά τῶν ἀπόψεων, τάς ὁποίας ὑποστηρίζει ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς, δίδει εἰς τήν άκραν Ἀριστεράν ἐπιχειρήματα, διά νά ὑποστηρίζῃ ὅτι ἡ Ἀμερική ἀναμειγνύεται εἰς τάς ἐν Ἑλλάδι πολιτικάς ἀντιθέσεις.

 

Απόψεις

Ἀναζητεῖται ἐξιλαστήριο θῦμα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά κρυφτοῦν ἀπό τίς εὐθῦνες τους

Ἀπουσία διευθύνσεως

Μανώλης Κοττάκης
ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Πρωθυπουργέ, δέν εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνετε

Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Εφημερίς Εστία
Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

Ὅταν τό ἐπιτελικό κράτος ἀνατίθεται σέ λάθος χέρια…

Δημήτρης Καπράνος
Ἄς ἠρεμήσουμε τώρα καί ἄς σκεφθοῦμε λιγάκι

Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ