Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΙ ΚΑΙ ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ

Ἐξ Ἰωαννίνων τηλεγραφοῦν: «Εἰς τό χωρίον Κουκλί τήν Κυριακήν οἱ κάτοικοι ἑώρτασαν ὁμαδικῶς τήν νίκην τῆς Ε. Κ. μέ χορούς εἰς τήν πλατεῖαν καί συνοδείᾳ λαϊκῶν ὀργάνων. Εἰς τήν λαϊκήν αὐτήν πανήγυριν ἔλαβον μέρος καί οἱ ὀλίγοι ὀπαδοί τῆς “Ἔ,ρέ!”. Φαίνεται, δηλαδή, ὅτι ἦσαν καί αὐτοί… διά τάς πανηγύρεις!» Ἀλλ’ ἀφοῦ πρόκειται περί τῆς περιοχῆς τοῦ κ. Τοσίτσα, τό πρᾶγμα ἐξηγεῖται: Οἱ ψηφοφόροι του τοῦ ἀνταποδίδουν τά ἴσα. Διότι καί ἐκεῖνος, μολονότι ἀνήκων εἰς τό Κέντρον, εἶχε προσχωρήσει εἰς τήν «Ἔ, ρέ!», μόλις αὐτή κατέλαβε τήν ἀρχήν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΑ ΤΑ ΑΜΕΡ. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Ὁ βουλευτής Χίου κ. Μπουρνιᾶς διά τηλεγραφήματός του πρός τόν κ. Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως καί τούς κ. κ. ὑπουργούς Συντονισμοῦ, Βιομηχανίας καί Γεωργίας, διαμαρτύρεται διά τήν ἐγκριθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἀνωτάτου Χημικοῦ Συμβουλίου ἐλευθέραν παραγωγήν καί κυκλοφορίαν εἰς τήν Ἑλλάδα τῶν ἀμερικανικῶν ἀναψυκτικῶν «Κόκα-Κόλα» καί «Πέψη-Κόλα». «Ἡ ἀνάκλησις τοῦ μέτρου τούτου, τονίζει εἰς τό τηλεγράφημά του ὁ κ. Μπουρνιᾶς, ἐπιβάλλεται πρός προστασίαν τῶν ἐσπεριδοπαραγωγῶν, οἱ ὁποῖοι διέθεσαν κατά τό 1963 50.000 τόννους πορτοκαλιῶν ὑπό μορφήν χυμῶν, ἡ κατανάλωσις τῶν ὁποίων θά περιορισθῇ μεγάλως ἐάν ἐπιτραποῦν τά νέα ἀναψυκτικά».

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.