ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 24 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ

Ἐκ Λίμας τηλεγραφοῦν. «Ὁ Βρεταννός πιλότος Πῆτερ Ἔλλιοτ συνελήφθη μέ τήν κατηγορίαν ὅτι ἐφόνευσε Περουβιανήν, τήν ὁποίαν ἐγνώρισεν εἰς νυκτερινόν κέντρον τῆς πόλεως. Ὁ Ἔλλιοτ ἐφόνευσε τήν 25Ετῆ Ἀλμπίνα Ρενγκίφο κατόπιν διαφωνίας σχετικῶς μέ τήν τιμήν τήν ὁποίαν ἐζήτει ἡ νέα διά νά διασκεδάσουν μαζῆ». Εἶναι, ἴσως, ἡ πρώτη φορά κατά τήν ὁποίαν γίνεται φόνος διά τέτοιον λόγον· ἀλλά ἀφοῦ ὁ φονεύς ἦτο Ἄγγλος, φυσικόν ἢτο νά μή σεβασθῇ τήν …αὐτοδιάθεσιν τῆς νεαρᾶς Περουβιανῆς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ «ΓΑΜΒΡΟΣ»!

Ὑπό ὀργάνων τῆς Γεν. Ἀσφαλείας συνελήφθη ὁ Π. Τ., ἐτῶν 48, κάτοικος Γιαννιτσῶν, ὁ ὁποῖος ἐπί μία 30ετίαν ἐμφανιζόμενος ὑπό διάφορα ὀνόματα περιήρχετο τήν ὕπαιθρον καί ἐνυμφεύετο ἤ ἐμνηστεύετο διαφόρων γυναικῶν, τάς ὁποίας ἐγκατέλειπεν ἐν συνεχείᾳ, συναποκομίζων τήν προῖκα ἤ τήν προγαμιαίαν δωρεάν. Ὁ ἐπαγγελματίας αὐτός «γαμβρός» συνῆψεν 7 μνηστείας καί 3 γάμους, ἀποκτήσας καί 4 τέκνα, ἐνῷ κατά διαστήματα συνέζη μετ’ ἄλλων γυναικῶν, τῶν ὁποίων οὔτε ἐνθυμεῖται τά ὀνόματα. Ὁ Τ. εἶχε τελευταίως ἀπαγάγει ἑκουσίως νέαν ἐκ χωρίου τῆς περιοχῆς Γιαννιτσῶν καί ἐγκατεστάθη μετ’ αὐτῆς εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου καί συνελήφθη κατόπιν καταγγελίας τοῦ πατρός της.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;