Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ

«Ὑπό τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν ἀνεκοινώθη ὅτι ἡ Τουρκική κυβέρνησις παρέχει δύο μετεκπαιδευτικάς ὑποτροφίας εἰς Ἕλληνας πτυχιούχους διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 1962-63. Οἱ ἐπιθυμοῦντες νά τύχουν τῶν ὑποτροφιῶν αὐτῶν πρέπει νά ὑποβάλουν αἰτήσεις μετά σχετικῶν πιστοποιητικῶν εἰς τήν Διεύθυνσιν Μορφωτικῶν Σχέσεων, τοῦ ἀνωτέρω ὑπουργείου». Ὥστε θά ἀποστέλλωμεν, τώρα, Ἕλληνας ἐπιστήμονας εἰς τήν χώραν τῶν κανιβάλλων τῆς 6ης Σεπτεμβρίου, διά νά μετεκπαιδεύωνται εἰς τήν… βαρβαρότητα καί τήν ἀνθελληνικήν προπαγάνδαν; Ἀλλ’ ἀφοῦ τόσον ἀρέσει ἡ ἰδέα αὐτή εἰς τόν κ. Τοσίτσαν, διατί δέν στέλλει πρῶτος τά παιδιά του, ἐκεῖ, νά γίνουν γενίτσαροι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ

Τήν πρωίαν ἀπέθανεν αἰφνιδίως ἐκ καρδιακῆς προσβολῆς ὁ Διευθυντής τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν, καθηγητής Σπῦρος Φαραντᾶτος. Ἡ κηδεία του θά γίνῃ αὔριον τήν 10ην πρωινήν ἐκ τοῦ Α΄ Νεκροταφείου Ἀθηνῶν. Συμφώνως πρός ἐπιθυμίαν, ἐπανειλημμένως ἐκδηλωθεῖσαν ὑπό τοῦ μεταστάντος, δέν θά κατατεθοῦν, ἐπί τῆς σοροῦ του, στέφανοι.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;