Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Μεταδίδεται ἐκ Ρώμης: «Οἱ δημοσιογράφοι, οἱ ὁποῖοι παρακολούθησαν τήν προβολήν τῆς δοκιμαστικῆς ταινίας τοῦ Ντίνο ντέ Λαουρέντις μέ τήν Σοράγια ἐδήλωσαν ὅτι ἡ πριγκήπισσα ἔχει φυσικά χαρίσματα ἠθοποιοῦ». Αὐτό δέν ἐχρειάζετο νά τό πιστοποιήσουν οἱ δημοσιογράφοι. Ἀφ’ οὗ ἐπί ἔτη κατορθώνει νά παριστάνῃ τήν μελαγχολικήν καί νά γλεντᾷ συγχρόνως ὅσον καμμία ἀπό τάς γυναῖκας τῆς ἐποχῆς μας, θά πρέπει, ἀσφαλῶς, νά ἔχῃ ἄφθαστον τάλαντον ἠθοποιοῦ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Τό Γενικόν Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἑνώσεως Παλαιῶν καί Νέων Πολεμιστῶν Μακεδονίας 1912-1949, λαβόν γνῶσιν τῆς ἀνακοινώσεως τῆς Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν σχετικῶς μέ τάς δημοσιευθείσας εἰς τήν ἐφημερίδα «Μακεντόνια Τριμπιούνα» Βουλγαρικάς διεκδικήσεις ἐπί τῆς Ἑλληνικωτάτης Μακεδονίας, ἀπεφάσισεν ὅπως διαμαρτυρηθῇ πρός τήν Κυβέρνησιν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, διότι ἡ Βουλγαρική προπαγάνδα ὀργιάζει εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος καί ἐπιτρέπονται δημοσιεύσεις συκοφαντικαί παρά ὀργανώσεων ἐχθρικῆς χώρας εἰς πόλεις τῆς Ἀμερικῆς, διά τῶν ὁποίων θέλουν νά ἀποσπάσουν Ἑλληνικά ἐδάφη.

Απόψεις

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου