Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Μεταδίδεται ἐκ Ρώμης: «Οἱ δημοσιογράφοι, οἱ ὁποῖοι παρακολούθησαν τήν προβολήν τῆς δοκιμαστικῆς ταινίας τοῦ Ντίνο ντέ Λαουρέντις μέ τήν Σοράγια ἐδήλωσαν ὅτι ἡ πριγκήπισσα ἔχει φυσικά χαρίσματα ἠθοποιοῦ». Αὐτό δέν ἐχρειάζετο νά τό πιστοποιήσουν οἱ δημοσιογράφοι. Ἀφ’ οὗ ἐπί ἔτη κατορθώνει νά παριστάνῃ τήν μελαγχολικήν καί νά γλεντᾷ συγχρόνως ὅσον καμμία ἀπό τάς γυναῖκας τῆς ἐποχῆς μας, θά πρέπει, ἀσφαλῶς, νά ἔχῃ ἄφθαστον τάλαντον ἠθοποιοῦ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Τό Γενικόν Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἑνώσεως Παλαιῶν καί Νέων Πολεμιστῶν Μακεδονίας 1912-1949, λαβόν γνῶσιν τῆς ἀνακοινώσεως τῆς Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν σχετικῶς μέ τάς δημοσιευθείσας εἰς τήν ἐφημερίδα «Μακεντόνια Τριμπιούνα» Βουλγαρικάς διεκδικήσεις ἐπί τῆς Ἑλληνικωτάτης Μακεδονίας, ἀπεφάσισεν ὅπως διαμαρτυρηθῇ πρός τήν Κυβέρνησιν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, διότι ἡ Βουλγαρική προπαγάνδα ὀργιάζει εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος καί ἐπιτρέπονται δημοσιεύσεις συκοφαντικαί παρά ὀργανώσεων ἐχθρικῆς χώρας εἰς πόλεις τῆς Ἀμερικῆς, διά τῶν ὁποίων θέλουν νά ἀποσπάσουν Ἑλληνικά ἐδάφη.

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.