Τετάρτη, 18 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΞΩ ΦΤΩΧΕΙΑ!

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ Σάχης τῆς Περσίας, ὁμιλῶν εἰς γεῦμα δοθέν πρός τιμήν του ὑπό τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς, ἐδήλωσεν, ὅτι ἡ χώρα του ἀντιτίθεται εἰς τόν κομμουνισμόν, εἰς τόν ἰμπεριαλισμόν καί εἰς τήν ἔνδειαν». Καί, ναί μέν, δέν ὑπάρχει καμμία χώρα, ἡ ὁποία νά εἶναι… ὑπέρ τῆς ἐνδείας! Ὁ Σάχης, ὅμως, ἔχει λόγους νά τονίζῃ, ὅτι εἶναι ἐναντίον τῆς φτώχειας, ἀφοῦ ἐνθυλακώνει τάς πλουσιωτάτας ἀποζημιώσεις τοῦ Δημοσίου ἐκ τῆς διανομῆς τῶν βασιλικῶν κτημάτων καί ἐξάγει ὅλα τά χρήματα εἰς τό ἐξωτερικόν –διά… μίαν ὥραν ἀνάγκης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐγκατεστάθησαν ἔκτακτα συνεργεῖα, ἐκ 20 ὑπαλλήλων, εἰς τάς τρεῖς κυρίας εἰσόδους τῆς πρωτευούσης, ἤτοι εἰς τήν λεωφόρον Ἀθηνῶν, παρά τό Δαφνί, εἰς τόν Σταυρόν, παρά τήν Ἁγίαν Παρασκευήν καί εἰς τόν αὐτοκινητόδρομον Ἀθηνῶν – Λαμίας, παρά τό Μπογιάτι, πρός ἔλεγχον τῆς κυκλοφορίας τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων. Τά συνεργεῖα θά ἐξακριβώνουν τόν ἀριθμόν τῶν ταξιδευόντων ἐπιβατῶν, τήν κατάστασιν εἰς τό ἐσωτερικόν τῶν λεωφορείων ἀπό ἀπόψεως καθαριότητος, καταστάσεως καθισμάτων, ὑαλοπινάκων κλπ., τήν ὕπαρξιν ἐφεδρικοῦ τροχοῦ, τήν στολήν τῶν ὁδηγῶν καί εἰσπρακτόρων κλπ.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ