Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ…

«Ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ἀπεφάσισεν, ὅπως μή μετάσχῃ πρός οἱουδήποτε ἐλέγχου τῶν πλοίων τά ὁποῖα πλέουν πρός Κούβαν. Ἡ Ὀργάνωσις ἔλαβε τήν ἀπόφασιν αὐτήν διότι ἡ ἐπέμβασις τοῦ Δ.Ε.Σ., ἀπέχουσα πολύ ἀπό τά ἐκ παραδόσεως καθήκοντα τῆς Ὀργανώσεως, δέν ἦτο πλέον ζωτικῶς ἀναγκαία». Εὐθύς ὡς ἔγινε λόγος περί παρακλήσεως τῶν Ἀμερικανῶν ὅπως ἀναλάβῃ ὁ Δ.Ε.Σ. τόν ἔλεγχον τοῦ πυρηνικοῦ ἀφοπλισμοῦ τῆς Κούβας, ἐγράψαμεν ὅτι οἱ διευθύνοντες θά ἠρνοῦντο ἕνα ρόλον τελείως ξένον πρός τά καθαρῶς φιλανθρωπικά ἔργα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Καί, ἀτυχῶς, ἡ πρόβλεψίς μας ἐπηλήθευσεν, ἀφοῦ οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Δ.Ε.Σ. ἀντελήφθησαν ἰδίοις ὄμμασι τήν περιπέτειαν, εἰς τήν ὁποίαν θά ἐνεπλέκοντο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΤΑ ΤΕΥΤΛΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΛΛΗΣ

Ὁ βουλευτής Πέλλης κ. Ἀπ. Γρηγοριάδης, διά τηλεγραφήματός του πρός τούς κ. κ. ὑπουργούς Βιομηχανίας καί Γεωργίας, ἐκφράζει τήν ἀγανάκτησιν τῶν τευτλοπαραγωγῶν τῶν νομῶν Πέλλης καί Ἠμαθίας, λόγῳ τῆς μή διαθέσεως εἰσέτι τῶν εἰς χεῖρας τῶν 1.000 περίπου τόννων τεύτλων, παρά τήν ὑφισταμένην σύμβασιν μεταξύ αὐτῶν καί τῆς Βιομηχανίας Ζακχάρεως. Ζητεῖ δέ ὅπως παρέμβουν αἱ ἁρμόδιαι ὑπηρεσίαι τῶν ὑπουργείων διά τήν ἄμεσον διάθεσιν τοῦ ἐν λόγῳ προϊόντος.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;