Τετάρτη, 14 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΡΙ ΠΡΟΙΚΟΣ


«Ἡ προῖκα θά ἀνήκῃ, ἐντός ὀλίγου, εἰς τό παρελθόν. Εἰς τήν δήλωσιν αὐτήν προέβη ὁ κ. Μέλοντυ Ἔγκορ, πρόεδρος τῆς “Μεταρρυθμιστικῆς κινήσεως ἐναντίον τῆς προικός”, προσθέσας, ὅτι, πάντως, ἡ κίνησίς του ἐπέτυχε μικρότερον κόστος τῶν νυμφῶν εἰς τήν Κένυα». Οἱ «μεταρρυθμισταί» ὅμως τῆς Κένυα θά ἀντιληφθοῦν συντόμως ὅτι, ὅσον θά «μεταρρυθμίζουν», τόσον θά αὐξάνεται καί τό κόστος τῶν συζύγων των! Ὅσον διά τήν προῖκα, ποῦ νά φαντασθῇ ὁ ρέκτης κ. Ἔγκορ, ὅτι εἰς τήν «πολιτισμένην» Ἑλλάδα, αὐτή ὄχι μόνον δέν ἀνήκει εἰς τό παρελθόν, ἀλλ’ ἀποτελεῖ τό …μέλλον χιλιάδων ἀπόρων κορασίδων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜ. ΡΟΝΤΗΡΗΝ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Περιηγητικῆς Λέσχης ἀπεφάσισεν ὅπως ἀπονεμηθῇ τό Χρυσοῦν μετάλλιον τῆς Λέσχης, εἰς τόν κ. Δημήτριον Ροντήρην εἰς ἐκδήλωσιν ἀναγνωρίσεως δι’ ὅσα ὑπέρ τῆς Τέχνης καί τῆς Τουριστικῆς προβολῆς τῆς Ἑλλάδος ἔπραξεν. Ἡ ἀπονομή τῆς ἐν λόγῳ τιμητικῆς διακρίσεως πρός τόν κ. Ροντήρην θά γίνῃ τό μεταπροσεχές Σάββατον 24 Αὐγούστου μετά τήν παράστασιν τῆς «Ἠλέκτρας», τήν ὁποίαν θά δώσῃ τό «Πειραϊκόν Θέατρον» εἰς τό ἀρχαῖον θέατρον τῶν Δελφῶν διά τόν ἑορτασμόν τῶν 45 χρόνων τῆς καλλιτεχνικῆς δράσεως τοῦ σκηνοθέτου κ. Ροντήρη.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!