Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΩΡΟ ΑΔΩΡΟΝ!

Ἐκ Τέλ-Ἀβίβ μεταδίδεται, ὅτι κατά τή διάρκειαν τελευταίου ταξιδίου εἰς μίαν χώραν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Ἰσραήλ κ. Μπέν Γκουριόν ἔλαβεν ὡς δῶρον, ἐκ μέρους τοῦ μονάρχου της, ἕνα ὡραιότατον καθαρόαιμον ἀραβικόν ἵππον· τό δῶρον ὅμως αὐτό δέν τόν συνεκίνησε, καί ἠκούσθη λέγων: «Ἀντιπαθῶ τά δῶρα, πού… τρώγουν!». Τό πρᾶγμα ἐνθυμίζει τήν περίπτωσιν τοῦ λαϊκοῦ ποιητοῦ τοῦ Εἰκοσιένα, Τσοπανάκου, ὁ ὁποῖος ἀπήντησεν ὡς ἑξῆς εἰς τόν Νικηταρᾶν, ὅταν τοῦ ἔστειλεν, ὡς δῶρον, ἕνα θαυμάσιο ἄλογον, ἀπό τήν λείαν τοῦ Δράμαλη: Τό δῶρο σου, Νικηταρᾶ, Ἄλογο χωρίς οὐρά! Ἤ μοῦ στέλνεις καί κριθάρι, Ἤ σοῦ στέλνω τό τομάρι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝ.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κατά τάς ἀρχάς τοῦ προσεχοῦς Μαρτίου συνέρχεται ἐνταῦθα τό συμβούλιον τῆς διεθνοῦς Τραπέζης Ἐπενδύσεων, ἱδρυομένης μέ πρωτοβουλίαν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης καί εἰς τήν ὁποίαν μετέχουν ξέναι μεγάλαι τράπεζαι τῆς Εὐρώπης καί τῶν Ἡν. Πολιτειῶν. Τό ἀρχικόν μετοχικόν κεφάλαιον αὐτῆς ἀνέρχεται εἰς 180 ἑκατ. δρχ. μέ προοπτικήν συντόμου αὐξήσεώς του. Μεταξύ τῶν μεγάλων Εὐρωπαϊκῶν τραπεζῶν, αἵτινες μετέχουν εἰς τήν ἱδρυομένην «Ἐθνικήν Τράπεζαν Ἐπενδύσεων Βιομηχανικῆς Ἀναπτύξεως», εἶναι καί ἡ Τράπεζα Χάμπρο τοῦ Λονδίνου.

Απόψεις

Ἐθνικό δέν εἶναι μόνο τό κρατικό

Εφημερίς Εστία
Τί κερδίζει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τά μή κρατικά ΑΕΙ – 51.138 Ἕλληνες φοιτητές σπουδάζουν στό ἐξωτερικό – Ἡ συρρίκνωσις τῆς ἐλευθερίας, τό μονοπώλιο τῆς αὐθεντίας καί ἡ συνεισφορά τῶν ἰδιωτῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν στήν ἵδρυση τῶν δημοσίων ΑΕΙ

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΦΕΙΣΘΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ