ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΟΧΙ ΚΑΙ ΕΔΩ!

Δέν νομίζομεν, ὅτι πρέπει ἡ Ἑλληνική Ἐκκλησία νά δεχθῇ τήν προσφοράν τοῦ «σεπτοῦ» Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δουλοπαροικίας κ. Μακαρίου, ὅπως ἱερουργήσῃ καί αὐτός, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλέως Παύλου. Ἐφ’ ὅσον ὁ κ. Μακάριος, ποδοπατῶν ὅλους τούς ἱερούς Ἀποστολικούς κανόνας, πού τιμωροῦν διά καθαιρέσεως τούς ἀναλαμβάνοντας κοσμικά ἀξιώματα ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς, ἐπροτίμησε νά γίνῃ πολιτικός, ἠμπορεῖ νά κάμνῃ ὅ,τι θέλει εἰς τήν Κύπρον, ἀλλ’ ἐδῶ, βεβαίως, ἀποκλείεται νά ἱερουργήσῃ καί, μάλιστα, εἰς τήν κηδείαν ἑνός εὐσεβοῦς ὀρθοδόξου Βασιλέως. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί ἡ Ἱερά Σύνοδος θά παραβοῦν καί αὐτοί τούς ἱερούς Κανόνας, ἐάν τό ἐπιτρέψουν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΚΑΪΡΟΝ

Εἰς δηλώσεις του περί τῆς ἀποζημιώσεως τῶν Ἑλβετῶν ὑπηκόων, τῶν ὁποίων αἱ περιουσίαι ἐθνικοποιήθησαν, ὁ ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν κ. Ζέντο εἶπεν ὅτι ὁ τρόπος ἀποζημιώσεως τῶν ξένων ὑπηκόων θά εἶναι κοινός δι’ ὅλους, χωρίς διάκρισιν κράτους. «Αἱ Ἑλβετικαί περιουσίαι, εἶπεν ὁ ὑπουργός εἶναι ἀξίας 5.000.000 λιρῶν, τῶν Λιβανιῶν 10.000.000 καί τῶν Ἑλλήνων 26.000.000. Ὡς γνωστόν, ἀναμένεται νά ἀφιχθῇ τό Σάββατον εἰς Αἴγυπτον Ἑλληνική ἀντιπροσωπεία, ὑπό τόν γενικόν διευθυντήν τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Καβαλλιερᾶτον, διά τήν διεξαγωγήν συνομιλιῶν, ἐν σχέσει μέ τάς Ἑλληνικάς περιουσίας, αἱ ὁποῖαι ἐθνικοποιήθησαν».

Απόψεις

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς: