Τά κάστανα καί ἡ φωτιά

Ο ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ μου δείχνει νά γνωρίζει ἄριστα τά θέματα τῆς Ἐκκλησίας. Καταρτισμένος σέ θέματα γῆς, συντηρητικός, μέ δική του ἑταιρεία…

… μέ ρωτᾶ ἄν θά ἤθελα νά ἀκούσω καί τήν ἄλλη ἄποψη γιά τά ἐπίμαχα ζητήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. «Βεβαίως» ἀπαντῶ· συναινῶ. «Στόν διάλογο πᾶμε νά σώσουμε τήν ἀλήθεια, δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας» εἶχε γράψει ἄλλωστε κάποτε ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος.

«Σωστά ἐπικεντρωθήκατε στό θέμα τῆς μισθοδοσίας τῶν ἱερέων, ἀλλά νομίζω ἀδίκως ἀνησυχεῖτε. Καί σᾶς τά λέω ἐγώ πού εἶμαι κεντροδεξιός ἀπό κούνια, ὄχι ἀριστερός! Ἐάν πράγματι ἀφεθεῖ ἡ Ἐκκλησία καί ἰδίως οἱ Μητροπόλεις στίς ὁποῖες ἀνήκει στό σύνολό της σχεδόν ἡ περιουσία νά τήν ἀξιοποιήσουν, σᾶς λέω μετά λόγου γνώσεως πώς στό μέλλον τά κέρδη πού μπορεῖ νά ἀποκομίζει μέ σωστό μάνατζμεντ ἡ κοινή ἑταιρεία Πολιτείας – Ἐκκλησίας μπορεῖ νά φθάσουν καί τά 800 ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἄρα οἱ μισθοί τῶν ἱερέων θά εἶναι διασφαλισμένοι πλήρως». Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση τό ποσό: 800 ἑκατομμύρια εὐρώ. Δέν εἶναι «στραγάλια»! Ἡ πλέον κερδοφόρος ἑταιρεία πετρελαιοειδῶν σήμερα στήν Ἑλλάδα ἐμφάνισε προχθές κέρδη 236 ἑκατομμυρίων εὐρώ, πρό φόρων.

Καί τότε ὁ συνομιλητής μου ἄρχισε νά μοῦ διηγεῖται ἀπίθανες ἱστορίες μέ πρωταγωνιστές τήν Ρωσσική Ἐκκλησία ὡς ἐπενδυτή, Ἰσραηλινές, Ἀμερικανικές, Καναδικές, Αὐστριακές καί ἄλλων κρατῶν ἑταιρεῖες ὡς ἐπενδυτές, καί εἰλικρινῶς ἐντυπωσιάστηκα. Ποιός γνωρίζει –ἄν εἶναι ἀκριβές αὐτό πού μοῦ εἰπώθηκε– ὅτι ἡ ἴνα στά κάστανα ἔχει χημική ὑπεραξία γιά τήν κατασκευή φαρμάκων πολυεθνικῶν στήν ὁποία ἐπιθυμοῦν νά ἐπενδύσουν ξένες ἑταιρεῖες καί ἀναζητοῦν τρόπο σύστασης ἑταιρείας γιά συλλογή καστάνων σέ ἐκτάσεις πού ἔχει καί ἡ Ἑλληνική Ἐκκλησία; Ποιός γνωρίζει –ἄν καί πάλι εἶναι ἀκριβές– ὅτι τά φύλλα πού ἔχουν τά κομμένα κλαδιά ἀπό τίς ἐλιές (τά ὁποῖα μέ εὐρωπαϊκή ὁδηγία ἀπαγορεύονται νά καίγονται) ἔχουν διατροφική καί ἄλλη ὑπεραξία στήν ὁποία θέλουν νά ἐπενδύσουν ἑταιρεῖες ἀπό τό Ἰσραήλ; Ποιός γνωρίζει ὅτι σέ μεγάλες ἐκκλησιαστικές ἐκτάσεις σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν πηγές μέ πόσιμο νερό σέ τέτοια ποσότητα ὥστε νά ἐπαρκοῦν γιά τήν τροφοδοσία μεγάλων πλοίων μεταφορᾶς ἐνέργειας; Καί ποιός γνωρίζει ὅτι ἡ Ρωσσική Ἐκκλησία θέλει νά πραγματοποιήσει μεγάλες ἐπενδύσεις σέ ξενοδοχεῖα σέ περιοχές πού ἔχει ἐντοπίσει σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, μέ σκοπό τήν ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ; Γι’ αὐτό δέν ἔχω ἀμφιβολίες, γνωρίζω: περί τά 200 πούλμαν μέ 10.000 πιστούς ἀπό Ρουμανία, Σερβία καί Ρωσσία μετέβησαν στήν Αἴγινα στίς 9 Νοεμβρίου γιά τόν ἑορτασμό τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου· μερικά τά εἶδα μέ τά μάτια μου μιά ἑβδομάδα πρίν, ὅταν ταξίδεψα στό νησί γιά νά δῶ τήν μητέρα μου καί τόν πατέρα μου. «Καθόμαστε πάνω σέ ἕνα πολυκαιρισμένο σεντοῦκι πού περιέχει ἀμύθητης ἀξία θησαυρό, καί ἐμεῖς χάνουμε τόν καιρό μας χαϊδεύοντας τήν σκόνη πού ὑπάρχει στήν ἐπιφάνειά του, ἀγαπητέ μου» σχολίασε σκωπτικά ὁ συνομιλητής μου.

Καί ἐπειδή ἐξακολουθοῦσα νά δείχνω δύσπιστος –δέν μέ ἐνθουσίαζε ἡ ἰδέα νά ἐξαρτᾶται στό μέλλον ἡ μισθοδοσία τῶν ἱερέων μας ἀπό ἄλλες Ἐκκλησίες ἤ ἀπό ἑταιρεῖες χωρῶν πού μάχονται τήν Ἑλληνική Ἐκκλησία– ὁ συνομιλητής μου ἔρριξε στήν βάσανο τοῦ διαλόγου τό τελευταῖο του χαρτί. «Ἔχεις ἀκουστά τόν Μητροπολίτη Ἀμβρόσιο Καλαβρύτων; Ὑποτίθεται πώς Κυβέρνηση καί Ἀμβρόσιος ἀποτελοῦν δύο ξεχωριστούς κόσμους. Ἀριστερή ἡ Κυβέρνηση, ἀκροδεξιός ὁ Ἀμβρόσιος. Καί ὅμως, ἀγαπητέ! Οἱ δύο αὐτοί κόσμοι συμφωνοῦν στήν προτεινόμενη μέθοδο ἀξιοποίησης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ὁ Ἀμβρόσιος ἔχει ἤδη ἀνεγείρει καί λειτουργεῖ μέ προδιαγραφές Χίλτον ἕναν πρότυπο ξενῶνα μέ 90 ἄτομα προσωπικό στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται ὅλοι ὁ κατάκοιτοι γέροντες καί γραῖες τῆς Μητροπόλεώς του. Ξέρετε ποῦ βρίσκει λεφτά γιά τήν λειτουργία αὐτοῦ τοῦ ξενῶνα; Ἀπό τήν ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας του. Ἀνακαίνισε κτίρια τῆς Μητροπόλεως στήν περιοχή τοῦ Διακοφτοῦ, τά παραχώρησε σέ ἰδιώτη ὁ ὁποῖος ἄνοιξε ἕνα ἐξαιρετικό ξενοδοχεῖο, καί ἀπό τό μίσθωμά του χρηματοδοτεῖται ἡ κοινωνική πολιτική τῆς Μητροπόλεως Αἰγιαλείας. Αὐτά δέν προτείνει καί ὁ Τσίπρας;»

Ἦταν ἐνδιαφέρον τό ἐπιχείρημα, πειστικό. Καί ἀκόμη πειστικότερη ἡ κατακλείς του: «Θά πεθάνουμε χωρίς ἐπενδύσεις, ἀγαπητέ μου! Τόν ἐμφύλιο πού γλυτώσαμε τό 2011 καί τό 2015 θά τόν ἔχουμε στό μέλλον». Ὡραία μοῦ ἀκούστηκαν αὐτές οἱ πληροφορίες, ἀλλά ἔχω μιά ἐμμονή μέ τίς συνέπειες μιᾶς πολιτικῆς μακροπρόθεσμα .Ὄχι μόνο βραχυπρόθεσμα. Ὅποιος ξένος ἐλέγξει μέ ἐπενδύσεις τήν μισθοδοσία τῶν ἱερέων θά ἐλέγξει καί τήν Ἐκκλησία. Παρά ταῦτα, τό ὁμολογῶ, ἴσως νά ὑποφέρω ἀπό τό ἐλάττωμα ἑνός σημαντικοῦ Ἕλληνα πολιτικοῦ στόν ὁποῖο ὁ Βασιλεύς εἶπε τήν δεκαετία τοῦ 1960: «Ἐσύ, Σπῦρο μου, ἔχεις τό χάρισμα νά βλέπεις τί θά γίνει στή χώρα μετά εἴκοσι χρόνια, ἀλλά ἀδυνατεῖς νά προβλέψεις τί θά γίνει αὔριο τό πρωί»…

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924