Sur mesure, ἀλλά θνησιγενές

Ο ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ τοῦ Νότη Μηταράκη σέ παραίτηση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως εἶναι τό σύμπτωμα.

Δέν εἶναι τό πρόβλημα. Τό πρόβλημα αὐτῆς τῆς Κυβερνήσεως εἶναι διαφορετικῆς τάξεως, καί συνδέεται μέ τίς ἰσορροπίες πού τελικῶς τήρησε ὁ Πρωθυπουργός κατά τήν συγκρότησή της, παρά τίς περί τοῦ ἀντιθέτου διακηρύξεις του, μέ στόχο «νά πᾶμε μέχρι τίς εὐρωεκλογές καί μετά βλέπουμε.» Στήν πραγματικότητα, ὁ κύριος Μητσοτάκης εἶδε πολύ γρήγορα ὅτι τό Lego πού ἔφτιαξε εἶναι ἀσταθές, καί μέ μία μᾶλλον ἄγαρμπη κίνηση ἄρχισε τήν διόρθωση ἀπό τόν πλέον ἀδύναμο κρίκο του. Ὡστόσο, ἀκόμη καί ὁ χειρισμός τῆς ὑποθέσεως αὐτῆς καθ’ ἑαυτήν δημιούργησε ἀρνητική ἀτμόσφαιρα στίς τάξεις τῆς Κυβερνήσεως, καθώς πλείονες ὑπουργοί εἶδαν αἰφνιδιασμένοι τόν Πρωθυπουργό νά θυσιάζει ἕναν ὑπουργό μέ πρόσχημα ὅτι εἶχε πάει διακοπές, ἐνῷ εἶναι κοινό μυστικό ὅτι τήν ἄδεια νά πάει διακοπές, ὁ κύριος Μηταράκης, τήν ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ κύριος Μητσοτάκης. Καί ὅτι θά συναντοῦσε τόν ἀποπεμφθέντα Ὑπουργό στήν Πάτμο κορυφαῖο στέλεχος τοῦ Μαξίμου. Καί τοῦ τήν ἔδωσε, διότι τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως πλέον δέν ἔχει καμμία οὐσιαστική ἁρμοδιότητα γιά τίς φωτιές. Ἡ Πυροσβεστική καί τά ἄλλα σώματα πού ἐπιχειροῦν ἀνήκουν στό Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας, ἐνῷ ἡ Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν πού εἶναι ἁρμόδια νά συλλέγει πληροφορίες γιά τούς ἐμπρηστές ὑπάγεται πλέον στόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό.

Ἡ κίνηση τοῦ κ. Μητσοτάκη νά διαπομπεύσει ὑπουργό δημιούργησε ἕνα αἴσθημα ἀποκαρδίωσης στό ἐσωτερικό τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου, καθώς ποινικοποίησε ἀκόμη καί τίς ὀλιγοήμερες διακοπές γιά τά μέλη αὐτοῦ τά ὁποῖα ἀνέλαβαν καθήκοντα μετά ἀπό ἕναν ἐπίπονο καί μακρύ προεκλογικό ἀγῶνα. Πόσῳ μᾶλλον, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός κατά τήν διάρκεια τῆς προηγούμενης τετραετίας ἀπουσίασε πάρα πολλά σαββατοκύριακα ἐκτός Ἀθηνῶν μέ ἄδεια. Δημιούργησε, ἐπίσης, ἡ ἀπόφαση αὐτή ἕνα αἴσθημα ἀπορίας σέ ἕνα τμῆμα τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, τό ὁποῖο τά τέσσερα προηγούμενα χρόνια ἐκπαιδεύτηκε στόν κυνισμό καί ὄχι στήν ἠθική, τήν σεμνότητα καί τήν ταπεινότητα. Στόν κυνισμό, ὅτι δέν ἔχουν σημασία οἱ ὑποκλοπές, στόν κυνισμό, ὅτι τά σιδηροδρομικά δυστυχήματα ξεχνιοῦνται μετά ἀπό πέντε ἑβδομάδες. Ἀπόρησε ἕνα τμῆμα τοῦ κόσμου ὅταν ἔμαθε ὅτι ἡ Κυβέρνηση ξεσκέπασε μόνη τόν ὑπουργό της γιά τίς ὀλιγοήμερες διακοπές του καί τόν ἔδιωξε…

Τό αἴσθημα ἀποκαρδιώσεως ἐπίσης ἐντάθηκε ὅταν ἔγινε γνωστό στούς «παροικοῦντες» ὅτι ὁ περί οὗ ὁ λόγος Ὑπουργός ἀντικαταστάθηκε ὄχι γιατί πῆγε διακοπές, γιά τίς ὁποῖες εἶχε ζητήσει ἄδεια ἀπό τόν Πρωθυπουργό, ἀλλά γιατί ἐπιτάχυνε τήν ἀπόφαση τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ κατακυρωθέντος ἤδη διαγωνισμοῦ γιά τίς ταυτότητες. Ὁ λαϊκισμός τῶν διακοπῶν δέν ἔκρυψε τήν οὐσία τῆς ἀπομακρύνσεως. Ἁπλῶς ὁ κύριος Μητσοτάκης μετάνοιωσε πολύ γρήγορα γιά τήν τοποθέτηση τοῦ κυρίου Μηταράκη στήν θέση αὐτή, καθώς μᾶλλον δέν ταιριάζει ἡ χημεία του μαζί του καί ἀναζήτησε τήν πρώτη δικαιολογία γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό αὐτόν.

Ἡ Ἔφιππη Ἀστυνομία πού ἦταν ἰδέα ἑνός Ταξιάρχου καί ἡ πανεπιστημιακή ἀστυνομία πού πράγματι ὑποβαθμίζεται σέ ἐπικουρικό σῶμα δέν ἤρκεσαν γιά νά ἀποδειχθεῖ ὅτι ὁ Ὑπουργός αὐτοσχεδιάζει καί ἐπινοήθηκαν οἱ διακοπές τίς ὁποῖες τό Μαξίμου «κάρφωσε» σέ φιλοκυβερνητικό ἔντυπο γιά νά διευκολυνθεῖ στούς χειρισμούς του. Διαρροές ἔγιναν καί κατά τοῦ Ὑπουργείου Πολιτικῆς Προστασίας.

Ὅπως ἐπισημάναμε ὅμως ὅλα αὐτά εἶναι ἁπλῶς τό σύμπτωμα ὄχι ἡ αἰτία. Ὄχι τό πρόβλημα. Τά προβλήματα αὐτῆς τῆς Κυβερνήσεως εἶναι δύο:

Πρῶτον, ὑπάρχουν πολλές οὐρές τῆς πολιτικῆς της ἀπό τήν πρώτη τετραετία σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀρχιτεκτονική τῶν σχημάτων πού κρύβονταν πολύ καιρό ἐπιμελῶς, ἀλλά τώρα ἐμφανίζονται στό φῶς τῆς ἡμέρας. Τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως καί οἱ ταυτότητες εἶναι μία οὐρά πού ξεκίνησε ἀπό τό φθινόπωρο τοῦ ’22 ὅταν ἀκυρώθηκε γιά πρώτη φορά ὁ διαγωνισμός μετά τίς ἀποκαλύψεις γιά τίς ὑποκλοπές. Δέν θά ὑπεισέλθω σέ λεπτομέρειες, δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν τά πρόσωπα καί τά διακυβεύματα. Τήν οὐσία κοιτᾶμε. Τά «ἀκροαστικά», πού θά ἔλεγε καί ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί ὅσα συμβαίνουν ἐκεῖ εἶναι ἐπίσης οὐρά τῆς προηγούμενης θητείας, καθώς ἡ διαρχία πού ἐπικρατοῦσε σέ ἀνώτατο ἐπίπεδο δημιούργησε πολλές ἀρρυθμίες καί χαλαρότητες, πού τώρα κάνουν τήν ἐμφάνισή τους ἐπιζημίως δυστυχῶς πάνω σέ κρίσεις. Οὔτε καί ἐδῶ μᾶς ἐνδιαφέρουν τά πρόσωπα. Τά πρόσωπα κινοῦνται ἐντός συγκεκριμένων πλαισίων, τά ὁποῖα τούς δίδει ἤ δέν τούς δίδει τό ἐπιτελικό κράτος. Τό τί συμβαίνει στό Πεντάγωνο θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει ἀντικείμενο εἰδικοῦ σχολιασμοῦ τόν ὁποῖο ἀφήνουμε γιά τό μέλλον. Γιά λόγους πού ἀφοροῦν τό κῦρος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀπό τόν περασμένο Ἰανουάριο, καί μετά τίς ὑποκλοπές, ἀρνούμαστε νά συμπράξουμε μέ σχόλια στήν ὑποβάθμισή του. Θά ἔρθει κάποια στιγμή στό μέλλον ὅμως πού θά πρέπει νά εἰπωθοῦν μερικά πράγματα. Τό Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς τέλος, παρά τήν ἀνανέωση τοῦ στόλου τῶν ἐναέριων μέσων, δέν εἶναι βέβαιο ὅτι συγκροτήθηκε ὅπως ἀκριβῶς σχεδιάστηκε.

Δεύτερον, ἐκτός ἀπό τίς οὐρές, πρόβλημα εἶναι καί ἡ διάταξη τοῦ τρέχοντος σχήματος. Ὁ Πρωθυπουργός ἀξιοποίησε ὅλους τούς λεγόμενους δελφίνους, τά πολιτικά πρόσωπα δηλαδή πού ἔχουν δυνητικά στό μέλλον κάποια φιλοδοξία, ἀλλά τά τοποθέτησε σέ ὑπουργεῖα πού εἶχαν στόχο τό κόντυμά τους, ἐκτός ἀπό μία περίπτωση. Τήν περίπτωση ἑνός ὑπουργοῦ πού προήχθη στό κυβερνητικό σχῆμα, ἀλλά τήν διαχείριση τῶν κονδυλίων ὁ Πρωθυπουργός τήν ἀνέθεσε στόν ἀναπληρωτή προκειμένου νά μήν εἶναι παντοδύναμος.

Στήν πραγματικότητα, αὐτή εἶναι μία διάταξη Κυβερνήσεως πού δέν κοιτᾶ πρός τήν κοινωνία καί τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων της ἀλλά πρός τό ἐσωτερικό καί στήν διατήρηση τῶν συσχετισμῶν, εἰς τρόπον ὥστε νά μήν ἐπιτρέπει σέ κάποιον νά ξεπεταχτεῖ καί νά ἀποκτήσει ἔρεισμα. Εἶναι κυβέρνηση πού συγκροτήθηκε μέ μία ἐλαφρῶς κομμουνιστική λογική, ὅτι δέν μπορεῖ νά ξεχωρίσει κανένα κεφάλι πάνω ἀπό τόν μέσον ὅρον. Εἶναι μία κυβέρνηση sur mesure –στά μέτρα τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ.

Πάγια ἄποψη αὐτῆς τῆς στήλης εἶναι ὅτι οἱ κυβερνήσεις βασίζονται στήν ἐμπιστοσύνη καί στήν ἑνότητα. Ὄχι στόν φόβο καί ὄχι στήν ἀμοιβαία καχυποψία. Τό σχῆμα πού συγκρότησε ὁ κύριος Πρωθυπουργός θά πρέπει νά περάσει μέσα ἀπό μία διαφαινόμενη μεγάλη φουρτούνα γιά νά φτάσει στίς εὐρωεκλογές –καί ἀπό κεῖ καί πέρα βλέπουμε. Τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι ὅλο τό πλήρωμα πρέπει νά εἶναι ἑνωμένο καί σέ ἐπιφυλακή. Ὅταν ὅμως στόν πρῶτο κυματισμό τά μέλη του βλέπουν τόν καπετάνιο νά πετάει σάν σαβούρα στήν θάλασσα χωρίς σωσίβιο, ἕνα ἀπό τά μέλη ἔστω καί τό ὄχι πλέον δημοφιλές, σκέφτονται τί μπορεῖ νά τούς συμβεῖ αὔριο καί φυλάγονται. Δέν ξέρω τί θά τό διαδεχθεῖ στό μέλλον, ἀλλά κατά τήν γνώμη μου αὐτό τό σχῆμα μέ τά δεδομένα πού ἔχουμε στήν διάθεσή μας εἶναι θνησιγενές. Σέ αὐτήν τήν τετραετία ἴσως οἱ ἀνασχηματισμοί εἶναι συχνότεροι. Δέν ξέρω ἄν θά εἶναι καί ἀποτελεσματικώτεροι.

Ὑστερόγραφο: θά ἀποφύγω νά ἀναφερθῶ σήμερα στήν διαχείριση τῆς ὑπόθεσης Πατούλη μέχρι νά καταλήξει. Μέ βάση τά σημερινά δεδομένα, ἡ Νέα Δημοκρατία, ἕναν μῆνα μετά τίς ἐκλογές, ἔχει ἀντάρτες καί προβλήματα σέ πέντε ἀπό τίς 12 περιφέρειες τῆς χώρας. Ἀττικῆς, Πελοποννήσου, Δυτικῆς Μακεδονίας, Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, Θράκης, Βορείου Αἰγαίου.

Απόψεις

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ