ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 9 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΦΙΛΑΡΕΣΚΟΝ
ΧΑΝΟΥΜΑΚΙ

«Ὁ λιμενάρχης ἐπέβαλε χθές μικρόν χρηματικόν πρόστιμον εἰς τήν Τουρκάλαν καλλιτέχνιδα Ὀγκάν Τεκτζῆελ, ἐτῶν 22, διότι ἀδιαφοροῦσα διά τήν ἀπαγορευτικήν διάταξιν ἐκολύμβησε μέ “μπικίνι” ἐνῷ πλήθη περιέργων ἔσπευδον εἰς τήν προκυμαίαν διά νά… ἀπολαύσουν τό θέαμα». Ἡ φιλαρέσκειά της ν’ ἀψηφήσῃ τό ψῦχος καί νά ἐπιδείξῃ τά κάλλη της μέ μπικίνι εἰς τό ἐπαρχιακόν κοινόν, ἔπρεπε νά πληρωθῇ μᾶλλον παρά νά προστιμαρισθῇ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΠΛΗΓΕΙΣΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ

Ὁ κ. ὑπ. Προνοίας συνειργάσθη μέ τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τῶν ὑπουργείων Συντονισμοῦ καί Οἰκονομικῶν. Ὡς ἐγνώσθη, τό ὑπουργεῖον Προνοίας θά χορηγήσῃ εἰς τάς πληγείσας οἰκογενείας οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν πρός ἀνοικοδόμησιν τῶν οἰκιῶν τῶν πλησίον τῶν παλαιῶν χωρίων των, ὥστε νά μή ἀποξενωθοῦν ἀπό τήν κτηματικήν των περιουσίαν. Ὡς ὑπολογίζεται, αἱ πληγεῖσαι οἰκογένειαι ἀνέρχονται εἰς 1.600.

* Ἐπειδή ἡ 10η Μαρτίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 9ης Μαρτίου 1963.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ