ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 9 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΝΗΘΗΣ…
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!..

Καταχωμένον κάπου δημοσιεύεται εἰς τάς ἐφημερίδας τό ἑξῆς τηλεγράφημα ἐκ Τρικάλων: «Τό ὀρεινόν χωρίον Μυρόφυλλον τοῦ τέως Δήμου Κωθωνιῶν, εἶχε τήν ἰδίαν τύχην μέ τό Μικρό Χωριό τῆς Εὐρυτανίας. Αἱ 150 οἰκίαι του ἐκρημνίσθησαν καί ἐξηφανίσθησαν μέ ὅλα τά εἰς αὐτάς ὑπάρχοντα εἰς τό βάθος τῆς χαράδρας ὅπου ρέει ὁ Ἀχελῶος. Θύματα εὐτυχῶς δέν ὑπάρχουν». Ἡ εἴδησις τῆς κατολισθήσεως ἑνός ὁλοκλήρου χωρίου δημοσιεύεται εἰς τά ψιλά τῶν ἐφημερίδων! Καί δικαίως! Διότι αἱ παντός εἴδους καταστροφαί κατήντησαν σύνηθες καί συνεπῶς ἀσήμαντον γεγονός εἰς τήν χώραν μας, ὑπό τό κράτος τῆς Εὐνοιοκρατίας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ
ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ ἀνεκοινώθη ὅτι εἰς τό πλαίσιον τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Καρνάβαλου Πατρῶν περιλαμβάνεται καί παρέλασις αὐτοῦ εἰς τάς Ἀθήνας. Ἡ ἐκκίνησις θά γίνῃ αὔριον τήν 3.30 μ.μ. ἀπό τήν πλατ. Σταδίου. Ἡ πομπή τοῦ Καρνάβαλου θά διέλθῃ ἀπό τάς λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Ἀλεξάνδρας καί διά τῆς ὁδοῦ Μαυρομματαίων θά καταλήξῃ εἰς τό γήπεδον τοῦ «Πανελληνίου». Εἰς τήν παρέλασιν θά λάβουν μέρος δύο «μπαντίνες», ὁμάδες νέων καί νεανίδων μετημφισμένων, ὡς καί μικρόν ἅρμα καρνάβαλου.

Απόψεις

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.