ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 9 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΝΕΑ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ

«Χοροί ἀποκρῃάτικοι! Παραχωρεῖται διαμέρισμα πολυτελείας μέ μαγνητοφωνημένην μουσικήν, ἠλεκτρικόν ψυγεῖον καί κουζίναν».Τόσοι πολλοί χοροί ἀναγγέλλονται, ὥστε τά ξενοδοχεῖα δέν ἐπαρκοῦν πλέον· ἐφ’ ᾧ καί προσφέρονται ἐπί ἐνοικίῳ καί διαμερίσματα πολυτελείας εἰς πολυκατοικίας. Φαντάζεται δέ κανείς, τί ὡραῖα θά περνοῦν οἱ ἔνοικοι τῶν ἄλλων διαμερισμάτων, ὅταν εἰς τό χορευτικόν διαμέρισμα θά ξεφαντώνουν μέ τσάρλεστον καί τουίστ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ

Μέχρι μεσημβρίας δέν ὑπῆρχον νεώτεραι πληροφορίαι ἐκ τοῦ ὀρεινοῦ χωρίου Μυρόφυλλον Τρικάλων, τοῦ ὁποίου ἅπασαι σχεδόν αἱ οἰκίαι κατεκρημνίσθησαν, συνεπείᾳ καθιζήσεως τοῦ ἐδάφους εἰς τό βάθος τῆς χαράδρας τοῦ Ἀχελώου. Καί τοῦτο διότι τό χωρίον ἐξακολουθεῖ νά παραμένῃ ἀποκλεισμένον λόγῳ τῶν διαρκῶν καθιζήσεων. Πάντως κατά τάς πρώτας πληροφορίας μας, αἱ κατολισθήσεις ἐκάλυψαν ἔκτασιν 1.500 τ.μ.

* Ἐπειδή ἡ 10η Φεβρουαρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 9ης Φεβρουαρίου 1963.

Απόψεις

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.