ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 7 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΒΡΕΦΩΝ

Μεταδίδεται ἐκ Καΐρου: «Ἡ Ἀστυνομία Ἀλεξανδρείας συνέλαβε μίαν κυρίαν, ἡ ὁποία εἶχε συστηματοποιήσῃ πρωτότυπον μέθοδον κλοπῆς βρεφῶν, μεταπωλουμένων εἰς ἀτέκνους συζύγους. Ἔρευνα γενομένη εἰς τήν κατοικίαν της ἀπέδωσε ἐξαιρετικά ἀποτελέσματα. Ἀνευρέθησαν ἐν ὅλῳ δέκα βρέφη τά ὁποῖα ἡ ἐν λόγῳ κυρία, παρ’ ὅλην τήν καλήν της θέλησιν, ἐστάθη ἀδύνατον νά δικαιολογήσῃ». Ὅσον πρωτότυπος καί ἄν ἦτο ὁ τρόπος πού ἔκλεπτε τά βρέφη, πῶς νά δικαιολογήσῃ τά δέκα πού εὑρέθησαν εἰς τό σπίτι της; Ἄν ἦσαν δύο θά ἦτο δυνατόν νά τά παρουσιάσῃ ὡς δίδυμα. Τά δέκα ἔδωσαν, ἀμέσως, τήν ἐντύπωσιν τοῦ… χονδρικοῦ ἐμπορίου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΑ ΤΟ Ν.Α.Τ.Ο.

Ἐγνώσθη ὅτι ἡ Γενική Συνέλευσις τῆς Ἑνώσεως διά τό ΝΑΤΟ θά γίνῃ εἰς Ἄγκυραν ἀπό 9ης μέχρι 13ης τρέχοντος. Κατά τήν δημοσίαν συνεδρίασιν τῆς 10ης Σεπτεμβρίου, παρακληθείς θά ὁμιλήσῃ μέ θέμα «Τό ΝΑΤΟ καί ἡ Μεσόγειος», ὁ πρώην ἐν Ἀγκύρᾳ πρέσβυς κ. Γ. Πεσματζόγλου. Τόν Ἑλληνικόν Σύλλογον Ἀτλαντικοῦ Συμφώνου θά ἀντιπροσωπεύσουν μεταβαίνοντες εἰς Ἄγκυραν ὁ πρόεδρος αὐτοῦ, ναύαρχος κ. Κ. Ἀλεξανδρῆς καί ὁ ἀντιπρόεδρος, πρύτανις τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς Οἰκονομικῶν καί Ἐμπορικῶν Ἐπιστημῶν, καθηγητής Σ. Καλογερόπουλος-Στράτης.

Απόψεις

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.