ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 7 Μαρτίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑ
ΛΑΚΤΙΖΕΙΝ…

Ὑπό τόν τίτλον «Λιβανωτοί…», ἀπογευματινή ἐφημερίς περιγράφει τούς ἐπαίνους τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου πρός τόν κ. Παπανδρέου διά τόν χειρισμόν τοῦ Κυπριακοῦ καί τό «ψήφισμα λατρείας», πού ἐξεδόθη πρός τιμήν του. Τό πρᾶγμα δέν θά εἶχε σημασίαν, ἐάν δέν συνέπιπτεν ἡ ἐφημερίς αὐτή νά εἶναι παπανδρεϊκή, καί ὁ ἰδιοκτήτης της βουλευτής τοῦ Κέντρου! Ἀλλά ἔτσι γίνεται πάντοτε εἰς τά ὁλοκληρωτικά συστήματα: Μετά τήν προσωπολατρείαν, ἀκολουθεῖ ἡ… αὐτοκριτική!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
ΔΙΑ ΤΟΝ
ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΑΥΛΟΝ

Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας κ. Φεριντούν Ἐρκίν ἐδήλωσεν ὅτι «ἐθλίβη βαθύτατα ἐκ τοῦ τραγικοῦ θανάτου τοῦ Βασιλέως Παύλου». «Ὡς ἄνθρωπος, εἶπεν ὁ κ. Ἐρκίν, ὁ Βασιλεύς Παῦλος ἦτο εὐχάριστος. Καί γνωρίζω, ὅτι διέκειτο εὐμενῶς πρός τήν δημιουργίαν λίαν φιλικῶν σχέσεων μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Ὁ Βασιλεύς Παῦλος ἐξέλιπεν εἰς μίαν στιγμήν, κατά τήν ὁποίαν ἡ παρουσία του ὡς ἀρχηγοῦ κράτους ἦτο λίαν ἀναγκαία».

* Ἐπειδή ἡ 8η Μαρτίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 7ης Μαρτίου 1964.

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.