ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 7 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΗΜΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ

«Ἡ ἐφημερίς “Τάϊγκερ Στάνταρδ” γράφει, ὅτι οἱ κάτοικοι χωρίου τῆς ἐπαρχίας Κουάν-Τούγκ ἐξηγέρθησαν κατά τῆς κινεζικῆς κομμουνιστικῆς πολιτοφυλακῆς, μόλις ἐκυκλοφόρησαν φῆμαι περί εἰσβολῆς τῶν ἐθνικιστικῶν Κινεζικῶν δυνάμεων. Οἱ χωρικοί συνῆψαν μάχας εἰς τάς ὀδούς, χρησιμοποιοῦντες μαχαίρας καί ρόπαλα. Κατά τάς συγκρούσεις, οἱ χωρικοί ἐλεηλάτησαν ἀποθήκας τροφίμων». Καί μόνον, δηλαδή, ἐπί τῇ ἁπλῇ φήμῃ τῆς ἐθνικιστικῆς εἰσβολῆς, οἱ πειναλέοι Κινέζοι χωρικοί ἐξηγέρθησαν κατά τῶν ἐρυθρῶν τυράννων των! Ἀλλ’ ἄς ἐλπίσωμεν, ὅτι, μετ’ ὀλίγους ἀκόμη μῆνας λιμοῦ, θά ἐπαναστατήσουν καί ….ἄνευ φήμης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ἀνεκοινώθη, ὅτι ἡ ἔκδοσις πιστοποιητικῶν ποινικοῦ μητρώου, θά γίνεται ἐφεξῆς ὑπό τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν, συμφώνως μέ σχετικόν διάταγμα. Ἡ ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, ἡ ὁποία ἐστεγάζετο εἰς τό κτίριον τοῦ Ἀρσακείου, θά χορηγῇ πιστοποιητικά ποινικοῦ μητρώου μόνον διά τούς ἀλλοδαπούς.

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διά πράξεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, οἱ τακτικοί ἐφημέριοι οἱ ὑπηρετοῦντες συγχρόνως καί εἰς τήν δημοτικήν ἐκπαίδευσιν, λαμβάνουν πλήρως τάς ἀποδοχάς τῆς ἐφημεριακῆς των θέσεως.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923