Σάββατον, 7 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΗΜΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ

«Ἡ ἐφημερίς “Τάϊγκερ Στάνταρδ” γράφει, ὅτι οἱ κάτοικοι χωρίου τῆς ἐπαρχίας Κουάν-Τούγκ ἐξηγέρθησαν κατά τῆς κινεζικῆς κομμουνιστικῆς πολιτοφυλακῆς, μόλις ἐκυκλοφόρησαν φῆμαι περί εἰσβολῆς τῶν ἐθνικιστικῶν Κινεζικῶν δυνάμεων. Οἱ χωρικοί συνῆψαν μάχας εἰς τάς ὀδούς, χρησιμοποιοῦντες μαχαίρας καί ρόπαλα. Κατά τάς συγκρούσεις, οἱ χωρικοί ἐλεηλάτησαν ἀποθήκας τροφίμων». Καί μόνον, δηλαδή, ἐπί τῇ ἁπλῇ φήμῃ τῆς ἐθνικιστικῆς εἰσβολῆς, οἱ πειναλέοι Κινέζοι χωρικοί ἐξηγέρθησαν κατά τῶν ἐρυθρῶν τυράννων των! Ἀλλ’ ἄς ἐλπίσωμεν, ὅτι, μετ’ ὀλίγους ἀκόμη μῆνας λιμοῦ, θά ἐπαναστατήσουν καί ….ἄνευ φήμης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ἀνεκοινώθη, ὅτι ἡ ἔκδοσις πιστοποιητικῶν ποινικοῦ μητρώου, θά γίνεται ἐφεξῆς ὑπό τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν, συμφώνως μέ σχετικόν διάταγμα. Ἡ ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, ἡ ὁποία ἐστεγάζετο εἰς τό κτίριον τοῦ Ἀρσακείου, θά χορηγῇ πιστοποιητικά ποινικοῦ μητρώου μόνον διά τούς ἀλλοδαπούς.

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διά πράξεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, οἱ τακτικοί ἐφημέριοι οἱ ὑπηρετοῦντες συγχρόνως καί εἰς τήν δημοτικήν ἐκπαίδευσιν, λαμβάνουν πλήρως τάς ἀποδοχάς τῆς ἐφημεριακῆς των θέσεως.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…