Σάββατον, 7 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΗΜΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ

«Ἡ ἐφημερίς “Τάϊγκερ Στάνταρδ” γράφει, ὅτι οἱ κάτοικοι χωρίου τῆς ἐπαρχίας Κουάν-Τούγκ ἐξηγέρθησαν κατά τῆς κινεζικῆς κομμουνιστικῆς πολιτοφυλακῆς, μόλις ἐκυκλοφόρησαν φῆμαι περί εἰσβολῆς τῶν ἐθνικιστικῶν Κινεζικῶν δυνάμεων. Οἱ χωρικοί συνῆψαν μάχας εἰς τάς ὀδούς, χρησιμοποιοῦντες μαχαίρας καί ρόπαλα. Κατά τάς συγκρούσεις, οἱ χωρικοί ἐλεηλάτησαν ἀποθήκας τροφίμων». Καί μόνον, δηλαδή, ἐπί τῇ ἁπλῇ φήμῃ τῆς ἐθνικιστικῆς εἰσβολῆς, οἱ πειναλέοι Κινέζοι χωρικοί ἐξηγέρθησαν κατά τῶν ἐρυθρῶν τυράννων των! Ἀλλ’ ἄς ἐλπίσωμεν, ὅτι, μετ’ ὀλίγους ἀκόμη μῆνας λιμοῦ, θά ἐπαναστατήσουν καί ….ἄνευ φήμης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ἀνεκοινώθη, ὅτι ἡ ἔκδοσις πιστοποιητικῶν ποινικοῦ μητρώου, θά γίνεται ἐφεξῆς ὑπό τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν, συμφώνως μέ σχετικόν διάταγμα. Ἡ ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, ἡ ὁποία ἐστεγάζετο εἰς τό κτίριον τοῦ Ἀρσακείου, θά χορηγῇ πιστοποιητικά ποινικοῦ μητρώου μόνον διά τούς ἀλλοδαπούς.

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διά πράξεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, οἱ τακτικοί ἐφημέριοι οἱ ὑπηρετοῦντες συγχρόνως καί εἰς τήν δημοτικήν ἐκπαίδευσιν, λαμβάνουν πλήρως τάς ἀποδοχάς τῆς ἐφημεριακῆς των θέσεως.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924