Σάββατον, 6 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΤΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ἐκ Παρισίων τηλεγραφοῦν, σχετικῶς μέ τήν ἐκεῖ συνεδρίασιν τοῦ περιλαλήτου «κονσόρτσιουμ»: «Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ “Κονσόρτσιουμ” δέν εἶναι ἐξουσιοδοτημένοι διά τήν λῆψιν ἀποφάσεως… Κατά πληροφορίας, δοθείσας ἐξ ὡρισμένων ξένων μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Κονσόρτσιουμ, ἡ ἀνάπτυξις τοῦ αἰτήματος τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ὁποίαν προέβη ὁ Ὑφυπ. Συντονισμοῦ κ. Μποῦτος ἐνεποίησεν ἐξαιρετικήν ἐντύπωσιν εἰς τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, πού τόν συνεχάρησαν». Μέ ἄλλας λέξεις, ἀντί δολλαρίων, ἡ Ἑλλάς εἰσέπραξε… συγχαρητήρια διά τήν ἀνάπτυξιν τοῦ αἰτήματός της! Φαντάζεται δέ κανείς τί θά ἦτο αὐτή ἡ ἀνάπτυξις, ἀφοῦ τήν ἔκαμεν ὁ νεαρός κύριος, πού ἔλεγε προεκλογικῶς, ὅτι ἡ Ἀναπροσαρμογή τῆς δραχμῆς ὑπῆρξε… καταστροφή διά τήν Ἑλλάδα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ὑπό τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου ἐδόθη ἐντολή πρός τούς διευθυντάς τῶν δημοσίων ταμείων, ὅπως ἐφαρμόζουν ἀπαρεγκλίτως τήν διάταξιν ἡ ὁποία προβλέπει τήν παρακράτησιν ἐκ τῶν τακτικῶν ἐσόδων ἑκάστης κοινότητος ποσοῦ ἀντιστοιχοῦντος πρός τάς ἀποδοχάς ἑνός τριμήνου τῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, πρός τόν σκοπόν ἐξασφαλίσεως τῆς κανονικῆς καταβολῆς τῶν ἀποδοχῶν τῶν κοινοτικῶν ὑπαλλήλων. Εἰς τήν σχετικήν ἐγκύκλιον διευκρινίζεται ὅτι τό μέτρον ἀφορᾶ μόνον τάς ἀποδοχάς τῶν κοινοτικῶν ὑπαλλήλων καί συνεπῶς ἐκ τῶν ἐσόδων τῶν δήμων οὐδεμία παρακράτησις θά γίνεται.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;