Σάββατον, 6 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΥΤΟ-ΔΙΚΙΑ!

«Εἰς τό χωρίον Μάνεσι, ὁ Χρ. Γ., ἐκ Τρίκορφου ἐδήχθη ὑπό τοῦ ὄνου του, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπέκοψε τό ἀριστερόν αὐτί, ἐκδικούμενο διότι ἀνέκοψε τάς ἐρωτοτροπίας τοῦ μετά θηλυκοῦ ὄνου». Ἕως τώρα, ἡ ἀποκοπή τοῦ αὐτιοῦ ἀπετέλει τήν κοινοτέραν ἐκδίκησιν τῶν Νεοελλήνων μεταξύ των: Τώρα, ὅμως ἤρχισαν νά τούς μιμοῦνται καί τά ζῶα… αὐτοδικοῦντα ὡς οἱ κύριοί των. Προφανῶς, δέν ἐννοοῦν ν’ ἀφήσουν εἰς τούς ἀνθρώπους τό δεῖγμα αὐτό τῆς γαϊδουριᾶς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ

Αὔριον ὀργανοῦται εἰς τήν Καρδίτσαν κτηνοτροφική καί ἱππική ἔκθεσις, κατά τήν ὁποία θά βραβευθοῦν τά καλλίτερα παραγωγικά ζῶα. Ἡ ἔκθεσις θά λειτουργήσῃ ἐπί τριήμερον.

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΥΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ τήν Δευτέραν θά ἐκτελεσθοῦν πυρά, ὑπό πλοίων τοῦ στόλου, εἰς τήν περιοχήν Βορείας ἄκρας Χόνδρος.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;