ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 6 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΥΤΟ-ΔΙΚΙΑ!

«Εἰς τό χωρίον Μάνεσι, ὁ Χρ. Γ., ἐκ Τρίκορφου ἐδήχθη ὑπό τοῦ ὄνου του, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπέκοψε τό ἀριστερόν αὐτί, ἐκδικούμενο διότι ἀνέκοψε τάς ἐρωτοτροπίας τοῦ μετά θηλυκοῦ ὄνου». Ἕως τώρα, ἡ ἀποκοπή τοῦ αὐτιοῦ ἀπετέλει τήν κοινοτέραν ἐκδίκησιν τῶν Νεοελλήνων μεταξύ των: Τώρα, ὅμως ἤρχισαν νά τούς μιμοῦνται καί τά ζῶα… αὐτοδικοῦντα ὡς οἱ κύριοί των. Προφανῶς, δέν ἐννοοῦν ν’ ἀφήσουν εἰς τούς ἀνθρώπους τό δεῖγμα αὐτό τῆς γαϊδουριᾶς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ

Αὔριον ὀργανοῦται εἰς τήν Καρδίτσαν κτηνοτροφική καί ἱππική ἔκθεσις, κατά τήν ὁποία θά βραβευθοῦν τά καλλίτερα παραγωγικά ζῶα. Ἡ ἔκθεσις θά λειτουργήσῃ ἐπί τριήμερον.

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΥΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ τήν Δευτέραν θά ἐκτελεσθοῦν πυρά, ὑπό πλοίων τοῦ στόλου, εἰς τήν περιοχήν Βορείας ἄκρας Χόνδρος.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…