Σάββατον, 6 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ ΤΥΧΗΡΟΙ!

Ἐκ Παρισίων τηλεγραφοῦν: «Περί τά 50 χρυσᾶ ὡρολόγια ἐμοίρασεν ὁ βασιλεύς Σαούδ εἰς τό προσωπικόν καί τόν διευθυντήν τοῦ ξενοδοχείου “Νεγκρέσκο” εἰς Νίκαιαν, προτοῦ ἀναχωρήσῃ ἐκεῖθεν εἰς Παρισίους». Πρέπει νά θεωροῦν ἑαυτούς πολύ τυχηρούς οἱ ἐν λόγῳ ὑπάλληλοι τοῦ ξενοδοχείου τῆς Νίκαιας: Ὡς γνωστόν, ὁ Σαούδ ὀλίγον ἔλειψε νά ἀποθάνῃ εἰς αὐτό τό ξενοδοχεῖον, καί συνεπῶς, ἐπρόλαβαν τά ὡρολόγια στάς… 12 παρά 5!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΟΝ ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον (τηλεφωνικῶς). –

Ὑπό τῆς Σχολῆς Νομικῶν καί Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπεφασίσθη ὅπως ἀπό τοῦ προσεχοῦς πανεπιστημιακοῦ ἔτους ἀρχίσῃ ἡ λειτουργία τμήματος μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τῶν κλάδων ἰδιωτικοῦ δικαίου καί οἰκονομικῶν ἐπιστημῶν μέ διάρκειαν φοιτήσεως δύο ἐτῶν.

* Ἐπειδή ἡ 7η Μαρτίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 6ης Μαρτίου 1963.

Απόψεις

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ