ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 5 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΚΟΡΗ ΤΩΝ ΤΑΤΑΡΩΝ

Ὁ Τοῦρκος συνταγματάρχης Ἀλῆ Μπουλγκάν, ἐπί κεφαλῆς στρατιωτικῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος, ἔσπευσε νά δηλώσῃ: «Ἤλθομεν εἰς τήν πρασίνην Κύπρον πού ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς μητρός πατρίδος διά τήν ποδοσφαιρικήν συνάντησιν μέ τούς ἀδελφούς μας. Εἰς τήν θυγατέρα τῆς Τουρκίας οὐδόλως αἰσθανόμεθα ὡς ξένοι, ἀπό τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν ἐθέσαμεν πόδα ἐπ’ αὐτῆς». Ὥστε ἡ Κύπρος, ἀποτελεῖ θυγατέρα τῶν Τατάρων καί τῶν Μογγόλων τοῦ Τουρκεστάν!… Ἀλλ’ ἀφοῦ ἡ Ἐλευθερία τῶν Κυπρίων ἐπέπρωτο νά μεταβληθῇ εἰς κλωτσοσκούφι, ἔχει δίκαιον ὁ οἰκτρός ἀρχηγός τῶν Τούρκων ποδοσφαιριστῶν νά τήν ποδοπατῇ καί αὐτός ἀτιμωρητί!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπ. Ἐσωτερικῶν, ὅτι κατά τήν διαταχθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐκλογοδικείου ἐπαναληπτικήν ἐκλογήν τήν 13ην Μαΐου εἰς τήν περιφέρειαν Φθιώτιδος, δικαιοῦνται ψήφου πάντες οἱ ἐγγραφέντες εἰς τάς εἰδικάς καταστάσεις στρατιωτικοί καί δημόσιοι ὑπάλληλοι διά τάς ἐκλογάς τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 1961. Κατά τήν αὐτήν ἀνακοίνωσιν, ἄν οὗτοι κατοικοῦν εἰς ἀπόστασιν μέχρι 50 χιλιομέτρων ἀπό τοῦ ἐκλογικοῦ τμήματος ὅπου εἶναι ἐγγεγραμμένοι, εἶναι ὑποχρεωμένοι νά προσέλθουν εἰς τήν ψηφοφορίαν.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;