ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 5 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΚΟΡΗ ΤΩΝ ΤΑΤΑΡΩΝ

Ὁ Τοῦρκος συνταγματάρχης Ἀλῆ Μπουλγκάν, ἐπί κεφαλῆς στρατιωτικῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος, ἔσπευσε νά δηλώσῃ: «Ἤλθομεν εἰς τήν πρασίνην Κύπρον πού ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς μητρός πατρίδος διά τήν ποδοσφαιρικήν συνάντησιν μέ τούς ἀδελφούς μας. Εἰς τήν θυγατέρα τῆς Τουρκίας οὐδόλως αἰσθανόμεθα ὡς ξένοι, ἀπό τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν ἐθέσαμεν πόδα ἐπ’ αὐτῆς». Ὥστε ἡ Κύπρος, ἀποτελεῖ θυγατέρα τῶν Τατάρων καί τῶν Μογγόλων τοῦ Τουρκεστάν!… Ἀλλ’ ἀφοῦ ἡ Ἐλευθερία τῶν Κυπρίων ἐπέπρωτο νά μεταβληθῇ εἰς κλωτσοσκούφι, ἔχει δίκαιον ὁ οἰκτρός ἀρχηγός τῶν Τούρκων ποδοσφαιριστῶν νά τήν ποδοπατῇ καί αὐτός ἀτιμωρητί!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπ. Ἐσωτερικῶν, ὅτι κατά τήν διαταχθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐκλογοδικείου ἐπαναληπτικήν ἐκλογήν τήν 13ην Μαΐου εἰς τήν περιφέρειαν Φθιώτιδος, δικαιοῦνται ψήφου πάντες οἱ ἐγγραφέντες εἰς τάς εἰδικάς καταστάσεις στρατιωτικοί καί δημόσιοι ὑπάλληλοι διά τάς ἐκλογάς τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 1961. Κατά τήν αὐτήν ἀνακοίνωσιν, ἄν οὗτοι κατοικοῦν εἰς ἀπόστασιν μέχρι 50 χιλιομέτρων ἀπό τοῦ ἐκλογικοῦ τμήματος ὅπου εἶναι ἐγγεγραμμένοι, εἶναι ὑποχρεωμένοι νά προσέλθουν εἰς τήν ψηφοφορίαν.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ