Σάββατον, 31 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΙΝΟΝΟΥ

Ἐξ Ἀγκύρας τηλεγραφοῦν: «Ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργός κ. Ἰνονού ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμίαν νά ἀποσυρθῇ τῆς ἡγεσίας, “διότι δέν νομίζει ὀρθόν νά ἐξαρτᾶται ἡ τύχη τοῦ κόμματος ἀπό ἕνα ὀγδοηκοντούτην ἀρχηγόν”». Ὁ Πρωθυπουργός προσέθεσεν, ὅτι εἰς τό κόμμα ὑπάρχουν πολλά ἐκλεκτά στοιχεῖα, μεταξύ τῶν ὁποίων εὐχερῶς δύναται νά ἐπιλεγῇ ὁ διάδοχός του. Δέν εἶναι κατ’ ἀρχήν κακή ἡ ἰδέα τοῦ Ἰνονού. Ἀλλά φανταζόμεθα, τί θά συνέβαινεν ἐδῶ, ἐάν ἐπρόκειτο νά ἐκλέξῃ ὁ κ. Καραμανλῆς ἕνα διάδοχόν του. Ἀσφαλῶς, ἔχων ὑπ’ ὄψει, πώς ἐπρόκοψεν ὁ ἴδιος, θά τόν ἀνεζήτει μεταξύ τῶν καλλίτερων ὑβριζόντων καί βλασφημούντων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Εἰς τό Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομεῖον διεκομίσθησαν αἱ μαθήτριαι, τῆς, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας 68, Δημοσίας Οἰκονομικῆς Σχολῆς Θηλέων, Μ. Κ. ἐτῶν 14, Λ. Π. ἐτῶν 14 καί Ε. Σ., ἐτῶν 13, αἱ ὁποῖαι ἐτραυματίσθησαν συνεπείᾳ πτώσεώς των εἰς τήν κλίμακα τοῦ κτιρίου τῆς σχολῆς. Σημειωτέον ὅτι εἰς τό ἀνωτέρω κτίριον ἐστεγάζετο ἄλλοτε ἡ Ἰόνιος Σχολή, ἡ ὁποία τό ἐγκατέλειψε, κατόπιν γνωματεύσεως τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνον διά τήν ἀσφάλειαν τῶν μαθητῶν.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ