Σάββατον, 31 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΙΝΟΝΟΥ

Ἐξ Ἀγκύρας τηλεγραφοῦν: «Ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργός κ. Ἰνονού ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμίαν νά ἀποσυρθῇ τῆς ἡγεσίας, “διότι δέν νομίζει ὀρθόν νά ἐξαρτᾶται ἡ τύχη τοῦ κόμματος ἀπό ἕνα ὀγδοηκοντούτην ἀρχηγόν”». Ὁ Πρωθυπουργός προσέθεσεν, ὅτι εἰς τό κόμμα ὑπάρχουν πολλά ἐκλεκτά στοιχεῖα, μεταξύ τῶν ὁποίων εὐχερῶς δύναται νά ἐπιλεγῇ ὁ διάδοχός του. Δέν εἶναι κατ’ ἀρχήν κακή ἡ ἰδέα τοῦ Ἰνονού. Ἀλλά φανταζόμεθα, τί θά συνέβαινεν ἐδῶ, ἐάν ἐπρόκειτο νά ἐκλέξῃ ὁ κ. Καραμανλῆς ἕνα διάδοχόν του. Ἀσφαλῶς, ἔχων ὑπ’ ὄψει, πώς ἐπρόκοψεν ὁ ἴδιος, θά τόν ἀνεζήτει μεταξύ τῶν καλλίτερων ὑβριζόντων καί βλασφημούντων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Εἰς τό Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομεῖον διεκομίσθησαν αἱ μαθήτριαι, τῆς, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας 68, Δημοσίας Οἰκονομικῆς Σχολῆς Θηλέων, Μ. Κ. ἐτῶν 14, Λ. Π. ἐτῶν 14 καί Ε. Σ., ἐτῶν 13, αἱ ὁποῖαι ἐτραυματίσθησαν συνεπείᾳ πτώσεώς των εἰς τήν κλίμακα τοῦ κτιρίου τῆς σχολῆς. Σημειωτέον ὅτι εἰς τό ἀνωτέρω κτίριον ἐστεγάζετο ἄλλοτε ἡ Ἰόνιος Σχολή, ἡ ὁποία τό ἐγκατέλειψε, κατόπιν γνωματεύσεως τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνον διά τήν ἀσφάλειαν τῶν μαθητῶν.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ