Σάββατον, 31 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΙΝΟΝΟΥ

Ἐξ Ἀγκύρας τηλεγραφοῦν: «Ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργός κ. Ἰνονού ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμίαν νά ἀποσυρθῇ τῆς ἡγεσίας, “διότι δέν νομίζει ὀρθόν νά ἐξαρτᾶται ἡ τύχη τοῦ κόμματος ἀπό ἕνα ὀγδοηκοντούτην ἀρχηγόν”». Ὁ Πρωθυπουργός προσέθεσεν, ὅτι εἰς τό κόμμα ὑπάρχουν πολλά ἐκλεκτά στοιχεῖα, μεταξύ τῶν ὁποίων εὐχερῶς δύναται νά ἐπιλεγῇ ὁ διάδοχός του. Δέν εἶναι κατ’ ἀρχήν κακή ἡ ἰδέα τοῦ Ἰνονού. Ἀλλά φανταζόμεθα, τί θά συνέβαινεν ἐδῶ, ἐάν ἐπρόκειτο νά ἐκλέξῃ ὁ κ. Καραμανλῆς ἕνα διάδοχόν του. Ἀσφαλῶς, ἔχων ὑπ’ ὄψει, πώς ἐπρόκοψεν ὁ ἴδιος, θά τόν ἀνεζήτει μεταξύ τῶν καλλίτερων ὑβριζόντων καί βλασφημούντων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Εἰς τό Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομεῖον διεκομίσθησαν αἱ μαθήτριαι, τῆς, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας 68, Δημοσίας Οἰκονομικῆς Σχολῆς Θηλέων, Μ. Κ. ἐτῶν 14, Λ. Π. ἐτῶν 14 καί Ε. Σ., ἐτῶν 13, αἱ ὁποῖαι ἐτραυματίσθησαν συνεπείᾳ πτώσεώς των εἰς τήν κλίμακα τοῦ κτιρίου τῆς σχολῆς. Σημειωτέον ὅτι εἰς τό ἀνωτέρω κτίριον ἐστεγάζετο ἄλλοτε ἡ Ἰόνιος Σχολή, ἡ ὁποία τό ἐγκατέλειψε, κατόπιν γνωματεύσεως τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνον διά τήν ἀσφάλειαν τῶν μαθητῶν.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!