Σάββατον, 31 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΙΝΟΝΟΥ

Ἐξ Ἀγκύρας τηλεγραφοῦν: «Ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργός κ. Ἰνονού ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμίαν νά ἀποσυρθῇ τῆς ἡγεσίας, “διότι δέν νομίζει ὀρθόν νά ἐξαρτᾶται ἡ τύχη τοῦ κόμματος ἀπό ἕνα ὀγδοηκοντούτην ἀρχηγόν”». Ὁ Πρωθυπουργός προσέθεσεν, ὅτι εἰς τό κόμμα ὑπάρχουν πολλά ἐκλεκτά στοιχεῖα, μεταξύ τῶν ὁποίων εὐχερῶς δύναται νά ἐπιλεγῇ ὁ διάδοχός του. Δέν εἶναι κατ’ ἀρχήν κακή ἡ ἰδέα τοῦ Ἰνονού. Ἀλλά φανταζόμεθα, τί θά συνέβαινεν ἐδῶ, ἐάν ἐπρόκειτο νά ἐκλέξῃ ὁ κ. Καραμανλῆς ἕνα διάδοχόν του. Ἀσφαλῶς, ἔχων ὑπ’ ὄψει, πώς ἐπρόκοψεν ὁ ἴδιος, θά τόν ἀνεζήτει μεταξύ τῶν καλλίτερων ὑβριζόντων καί βλασφημούντων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Εἰς τό Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομεῖον διεκομίσθησαν αἱ μαθήτριαι, τῆς, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας 68, Δημοσίας Οἰκονομικῆς Σχολῆς Θηλέων, Μ. Κ. ἐτῶν 14, Λ. Π. ἐτῶν 14 καί Ε. Σ., ἐτῶν 13, αἱ ὁποῖαι ἐτραυματίσθησαν συνεπείᾳ πτώσεώς των εἰς τήν κλίμακα τοῦ κτιρίου τῆς σχολῆς. Σημειωτέον ὅτι εἰς τό ἀνωτέρω κτίριον ἐστεγάζετο ἄλλοτε ἡ Ἰόνιος Σχολή, ἡ ὁποία τό ἐγκατέλειψε, κατόπιν γνωματεύσεως τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνον διά τήν ἀσφάλειαν τῶν μαθητῶν.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923