Σάββατον, 3 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΡΕΣΤΑ!

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ἐφημερίς «Χέρ Γκιούν» γράφει, ὅτι «ἐπίκειται Τουρκικόν διάβημα εἰς Ἀθήνας διά τάς ἐπιδιώξεις τῶν Ἑλληνικῶν ἀρχῶν τῆς Δυτικῆς Θράκης ὅπως τό Τουρκικόν στοιχεῖον λησμονήσῃ τόν ἐθνισμόν του.» Πρόκειται προφανῶς, περί τῶν συνήθων Τουρκικῶν ψευδῶν, διότι πῶς ἠμποροῦσε νά χαράξῃ τοιαύτην πολιτικήν μία Κυβέρνησις ἡ ὁποία ἐφρόντισε νά «τουρκέψῃ» ὁλόκληρος ἡ Κύπρος; Ἀλλά, φυσικά, ὅταν ὁ κ. Πρωθυπουργός κατέρχεται αὐτοπροσώπως εἰς τό ἀεροδρόμιον διά νά ὑποδεχθῇ διερχόμενον Τοῦρκον Ὑπουργόν, εἶναι μοιραῖον νά μᾶς κάμνουν τώρα καί διαβήματα, ζητοῦντες τά ρέστα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
«ΟΙ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ»
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ἀνεκοινώθη ἐνταῦθα ὅτι «οἱ λάτρεις τοῦ διαβόλου» κατέστησαν γνωστόν πρός τήν Κυβέρνησιν τοῦ Ἰράκ ὅτι ἐγκρίνουν τήν πολιτικήν τῆς Ἰρακινῆς ἐπαναστάσεως. Τό ἐθνικόν ἐπαναστατικόν συμβούλιον ἔδωκε χθές πρός δημοσίευσιν εἰς τάς ἐφημερίδας τῆς Βαγδάτης, τό κείμενον τηλεγραφήματος σταλέντος ὑπό τοῦ σεΐχου Μοαϊγιά ἀλ Ἀμαουΐ ἀρχηγοῦ τῶν νομαδικῶν φυλῶν Γεζιντίς. «Ἡμεῖς οἱ Ἄραβες Γεζιντίς εἴμεθα ὑπερήφανοι διότι διετήρησαμεν τόν ἀραβισμόν μας μέσῳ τῶν αἰώνων, καθιστῶμεν γνωστόν ὅτι θέτομεν τήν ζωήν μας καί τήν περιουσίαν μας εἰς τήν διάθεσιν τῆς κυβερνήσεως τοῦ Ἰράκ διά τήν ἐξυπηρέτησιν τοῦ Ἀραβικοῦ ἐθνικισμοῦ καί τῆς Ἀραβικῆς ἑνότητος, ἡ ὁποία εἶναι ὁ διακαής μας πόθος».

Απόψεις

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΙ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 20 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΚΛΟΜΠΣ

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.