ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 28 Μαρτίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΙΚΗ

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν: «Ὑπό τόν τίτλον “Ἡμέρα ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος” ἡ ἔγκυρος ἐφημερίς “Νέοι Καιροί” δημοσιεύει τρίστηλον ἄρθρον, εἰς τό ὁποῖον ἐξαίρεται ἡ πατροπαράδοτος φιλία τῆς Ρωσσίας καί τῆς Ἑλλάδος. Τό ἄρθρον καταλήγει ὡς ἑξῆς: “Τήν 16ην Φεβρουαρίου κατήγαγεν ἐπιβλητικήν νίκην ἡ Δημοκρατία, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν σημερινόν πρωθυπουργόν κ. Γεώργιον Παπανδρέου”». Ἀφοῦ, ὅμως, καί οἱ Ρῶσσοι εὑρίσκουν ὅτι ἡ δημοκρατία ἐνίκησε, θά εἰπῇ ὅτι… κάτι δέν πηγαίνει καλά καί κάτι ὕποπτον ὑπάρχει εἰς τήν ὑπόθεσιν αὐτήν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Ὁ Ὑπ. τῶν Συγκοινωνιῶν κ. Ἀλαμάνης ἐζήτησεν ἀπό τό Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν τήν ἔγκρισιν τῶν ἀπαιτουμένων πιστώσεων διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ νέου μεγάρου τῶν κρατικῶν σιδηροδρομικῶν ὑπηρεσιῶν. Σχετικῶς ἐγνώσθη, ὅτι ἀντιμετωπίζεται ἡ περίπτωσις πωλήσεως τοῦ ἐπί τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου 51 κτιρίου τῶν ΣΕΚ καί ἐκ τοῦ ποσοῦ τό ὁποῖον θά εἰσπραχθῇ θά ἀντιμετωπισθοῦν τά ἔξοδα ἀνεγέρσεως τοῦ κτιρίου εἰς τό ἐπί τῆς ὁδοῦ Καρόλου ἰδιόκτητον οἰκόπεδον τοῦ ἑνιαίου ἤδη σιδηροδρομικοῦ ὀργανισμοῦ. Δέον νά σημειωθῇ ὅτι ἐφ’ ὅσον τό νέον κτίριον τῶν ΣΕΚ ἀνεγερθῇ ἐπί τῆς ὁδοῦ Καρόλου, θά χρησιμοποιηθῇ καί ὁ χῶρος, πού εὑρίσκεται σήμερον τό θέατρον «Σαμαρτζῆ» καί ὁ ὁποῖος εἶναι ἰδιοκτησία τῶν πρώην ΣΠΑΠ καί νῦν ΣΕΚ.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ