Σάββατον, 28 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΥΣΚΟΔΕΝΔΡΙΕΣ

Μεταδίδεται ἐκ Ν. Ὑόρκης: «Δύο χιλιάδες ἄρρενες φοιτηταί κραυγάζοντες συνθήματα καί ὁρμώμενοι ἐκ τοῦ πανεπιστημίου Κολούμπια, ἐπεχείρησαν τήν πρωίαν νά ἐπιδράμουν εἰς τούς παρακειμένους κοιτῶνας τῶν φοιτητριῶν ἀλλά ἀπωθήθησαν ὑπό τῆς ἀστυνομίας, ἡ ὁποία ἠπείλησεν ὅτι θά κάμῃ χρῆσιν πυροσβεστικῶν ἀντλιῶν. Σχολιάζων τό γεγονός εἷς ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου παρετήρησε λακωνικῶς: «Εἶναι ἄνοιξις». Ὑπάρχει, λοιπόν, καί ἀνθρώπινη… φουσκοδεντριά, ἀφοῦ ὁ ἁρμόδιος τοῦ Πανεπιστημίου ἀπέδωσεν εἰς τήν ἄνοιξιν τήν ματαιωθεῖσαν ἐπιδρομήν! Πάντως, ἡ πυροσβεστική ἀντλία φυσικόν ἦτο νά λειτουργήσῃ διά νά σβήσῃ τήν ἐρωτικήν φλόγα τῶν νεαρῶν φοιτητῶν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Εἰς τό ὑπουργεῖον Παιδείας κατηρτίσθη διάταγμα, διά τοῦ ὁποίου ἐπιτρέπεται ὁ διορισμός ὡς καθηγητῶν τῆς Γαλλικῆς καί Ἀγγλικῆς γλώσσης τῶν πτυχιούχων τῆς Γαλλικῆς καί Ἀγγλικῆς φιλολογίας τῶν Ἀνωτάτων Σχολῶν τῆς Ἀλλοδαπῆς. Ἐπίσης, ἐπιτρέπεται, διά μία τριετίαν, ὁ διορισμός ὡς καθηγητῶν τῆς Γαλλικῆς γλώσσης τῶν πτυχιούχων τοῦ εἰδικοῦ τμήματος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923