ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 28 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΥΣΚΟΔΕΝΔΡΙΕΣ

Μεταδίδεται ἐκ Ν. Ὑόρκης: «Δύο χιλιάδες ἄρρενες φοιτηταί κραυγάζοντες συνθήματα καί ὁρμώμενοι ἐκ τοῦ πανεπιστημίου Κολούμπια, ἐπεχείρησαν τήν πρωίαν νά ἐπιδράμουν εἰς τούς παρακειμένους κοιτῶνας τῶν φοιτητριῶν ἀλλά ἀπωθήθησαν ὑπό τῆς ἀστυνομίας, ἡ ὁποία ἠπείλησεν ὅτι θά κάμῃ χρῆσιν πυροσβεστικῶν ἀντλιῶν. Σχολιάζων τό γεγονός εἷς ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου παρετήρησε λακωνικῶς: «Εἶναι ἄνοιξις». Ὑπάρχει, λοιπόν, καί ἀνθρώπινη… φουσκοδεντριά, ἀφοῦ ὁ ἁρμόδιος τοῦ Πανεπιστημίου ἀπέδωσεν εἰς τήν ἄνοιξιν τήν ματαιωθεῖσαν ἐπιδρομήν! Πάντως, ἡ πυροσβεστική ἀντλία φυσικόν ἦτο νά λειτουργήσῃ διά νά σβήσῃ τήν ἐρωτικήν φλόγα τῶν νεαρῶν φοιτητῶν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Εἰς τό ὑπουργεῖον Παιδείας κατηρτίσθη διάταγμα, διά τοῦ ὁποίου ἐπιτρέπεται ὁ διορισμός ὡς καθηγητῶν τῆς Γαλλικῆς καί Ἀγγλικῆς γλώσσης τῶν πτυχιούχων τῆς Γαλλικῆς καί Ἀγγλικῆς φιλολογίας τῶν Ἀνωτάτων Σχολῶν τῆς Ἀλλοδαπῆς. Ἐπίσης, ἐπιτρέπεται, διά μία τριετίαν, ὁ διορισμός ὡς καθηγητῶν τῆς Γαλλικῆς γλώσσης τῶν πτυχιούχων τοῦ εἰδικοῦ τμήματος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ