Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

«Ἀπολαυστικαί ἦσαν αἱ ἀπαντήσεις 106 μαθητῶν σχολείου τῆς Σουηδικῆς πρωτευούσης, πού ἀπέστειλεν εἰς αὐτούς ἡ ἐφημερίς “Σβένσκα Ντάγκμπλαντετ”- ἐρωτήματα διά γνωστούς πολιτικούς, καλλιτέχνας, ἀθλητάς καί συγγραφεῖς: Ὁ Μουσσολίνι π.χ. ἐβαπτίσθη “συνθέτης ὄπερας” καί “Γάλλος δικτάτωρ”. Ὁ στρατάρχης Τίτο ὠνομάσθη “Ἀφρικανός φύλαρχος” καί “Πορτογάλος πολιτικός”. Ὁ Ρωμαῖος Κάτων ἐχαρακτηρίσθη ὡς “ἐθνικός ποιητής τῆς Σερβίας” καί “ἀρχηγός τοῦ Τουρκικοῦ κράτους”». Ἠμποροῦμεν, λοιπόν, νά παρηγορηθῶμεν, διότι καί τοῦ ἰδικοῦ μας Πολυτεχνείου οἱ ὑποψήφιοι ἀπάντησαν, ὅτι ὁ «Κωστῆς Παλαμᾶς, ἦτο ἀγωνιστής τοῦ 1821», «ὁ Διονύσιος Σολωμός, ἀνεγνώρισε τήν ἐλευθερίαν, ἀπό τό ξίφος, πού ἐβιάζετο νά μετράῃ τήν γῆν, ἔχουσα μανίαν νά κατασφάζῃ τούς ἀντιφρονοῦντας»…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΛΑΣΤΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ἐπιστρέψας ἐκ Κωνσταντινουπόλεως εἰς Ξάνθην, ὁ Μουσουλμᾶνος ἔμπορος Χαφούζ Ἀλῆ Μουμίν ἐδήλωσεν, ὅτι εἶναι πλαστή ἡ δημοσιευθεῖσα εἰς τήν ἐφημερίδα «Χουριέτ» συνέντευξίς του, εἰς τήν ὁποίαν φέρεται δυσφημῶν τάς Ἑλληνικάς ἀρχάς τῆς Δυτικῆς Θράκης. Ὡς χαρακτηριστικῶς ἀνέφερεν, ἐνῶ εὑρίσκετο εἰς τό ξενοδοχεῖον «Χίλτον» τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἄγνωστος εἰς αὐτόν, δημοσιογράφος τοῦ ἐζήτησε, τηλεφωνικῶς, συνέντευξιν ἀλλ’ οὗτος ἠρνήθη, ὁπότε τήν ἑπομένην ἡμέραν μετ’ ἐκπλήξεως εἶδε δημοσιευμένην συνέντευξίν του εἰς τήν ἐφημερίδα.

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.