ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 27 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΟΝ

«Νεαρός σπουδαστής 17 ἐτῶν, ἀπέστειλεν εἰς τόν Ἰάπωνα πρωθυπουργόν κ. Ἰκέντα μικρόν δέμα, περιέχον ἕνα ἐκ τῶν δακτύλων του, τόν ὁποῖον μόλις εἶχε ἀποκόψει, διά ν’ ἀποδείξῃ τήν εἰλικρίνειαν καί σοβαρότητα τῶν προθέσεών του. Ἡ ἐπιστολή ἦτο μία παράκλησις πρός τόν κ. Ἰκέντα ὅπως ἀντικαταστήσῃ τήν οἰκονομικήν πολιτικήν του». Ἐδῶ εἰς τήν Ἑλλάδα, οἱ γράφοντες εἰς τόν Πρωθυπουργόν καί τούς Ὑπουργούς δέν εἶναι τόσον ἰδεολόγοι· οἱ δέ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἐπιδίδονται εἰς λίαν κερδοφόρους ἐπιχειρήσεις τῶν πέντε δακτύλων! Συνεπῶς, θά ἔπρεπε νά κόψουν ὁλόκληρον τό χέρι των, διά νά ἀποδείξουν τήν «εἰλικρίνειαν τῶν προθέσεών των», ἐάν ἐζήτουν ἀπό τήν Κυβέρνησιν ν’ ἀντικαταστήσῃ τήν οἰκονομικήν της πολιτικήν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

Χθές τό ἀπόγευμα συνῆλθον ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. Μαρκεζίνη τά οἰκονομικά στελέχη τοῦ κόμματος τῶν Προοδευτικῶν καί ἐξήτασαν τάς ἐπιπτώσεις τάς ὁποίας δυνατόν νά ἔχῃ ἐπί τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας (συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ τουρισμοῦ) ἡ παράτασις τῆς ἐκκρεμότητος τοῦ ζητήματος τῆς Κούβας καί τῆς συναφοῦς ἰδιοτύπου μορφῆς τοῦ ψυχροῦ πολέμου.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ