Σάββατον, 27 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΟΝ

«Νεαρός σπουδαστής 17 ἐτῶν, ἀπέστειλεν εἰς τόν Ἰάπωνα πρωθυπουργόν κ. Ἰκέντα μικρόν δέμα, περιέχον ἕνα ἐκ τῶν δακτύλων του, τόν ὁποῖον μόλις εἶχε ἀποκόψει, διά ν’ ἀποδείξῃ τήν εἰλικρίνειαν καί σοβαρότητα τῶν προθέσεών του. Ἡ ἐπιστολή ἦτο μία παράκλησις πρός τόν κ. Ἰκέντα ὅπως ἀντικαταστήσῃ τήν οἰκονομικήν πολιτικήν του». Ἐδῶ εἰς τήν Ἑλλάδα, οἱ γράφοντες εἰς τόν Πρωθυπουργόν καί τούς Ὑπουργούς δέν εἶναι τόσον ἰδεολόγοι· οἱ δέ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἐπιδίδονται εἰς λίαν κερδοφόρους ἐπιχειρήσεις τῶν πέντε δακτύλων! Συνεπῶς, θά ἔπρεπε νά κόψουν ὁλόκληρον τό χέρι των, διά νά ἀποδείξουν τήν «εἰλικρίνειαν τῶν προθέσεών των», ἐάν ἐζήτουν ἀπό τήν Κυβέρνησιν ν’ ἀντικαταστήσῃ τήν οἰκονομικήν της πολιτικήν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

Χθές τό ἀπόγευμα συνῆλθον ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. Μαρκεζίνη τά οἰκονομικά στελέχη τοῦ κόμματος τῶν Προοδευτικῶν καί ἐξήτασαν τάς ἐπιπτώσεις τάς ὁποίας δυνατόν νά ἔχῃ ἐπί τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας (συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ τουρισμοῦ) ἡ παράτασις τῆς ἐκκρεμότητος τοῦ ζητήματος τῆς Κούβας καί τῆς συναφοῦς ἰδιοτύπου μορφῆς τοῦ ψυχροῦ πολέμου.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ