Σάββατον, 27 Ἰουνίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΠΛΗΓΟΥΡΙ

Κατόπιν χθεσινῆς συνεργασίας τοῦ κ. Ἀκρίτα μέ τόν ἀρχηγόν τῆς Ἀμερικανικῆς ἀποστολῆς, ἀνηγγέλθη τό εἶδος τῶν φαγητῶν, πού θά προσφέρουν δωρεάν τά μαθητικά συσσίτια: «Οἱ μαθηταί κατά τό πρωινόν ρόφημα θά λαμβάνουν σταφιδόψωμον καί γάλα σκόνη. Εἰς τά γεύματα θά προσφέρωνται μακαρόνια δύο φοράς καθ’ ἑβδομάδα καί ἀνά μίαν φοράν φασόλια, βακαλάος, πληγούριον καί πατάτες. Ὁ κ. ὑφυπουργός εδήλωσεν ὅτι διά τήν προσφοράν κρέατος πρός τούς μαθητάς ἐπαφίεται εἰς τήν συμπαράστασιν τῶν δημοτικῶν καί κοινοτικῶν Ἀρχῶν». Γάλα σκόνη, μπακαλιάρος καί τό κατοχικόν… μπουλουγούρι εἶναι τά τρόφιμα, πού θά παρέχη δωρεάν ἡ Κυβέρνησις εἰς τούς μαθητάς! Ὅσον δέ διά τό κρέας, ἰσχύει τό «ὅ,τι προαιρεῖσθε»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ
ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ
ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ,

Ἡ σύζυγος τοῦ δρος Κιουτσούκ, ἀντιπροέδρου τῆς Κύπρου, ἀφίκετο χθές εἰς Λονδῖνον. Ἐκπρόσωπος τοῦ Τουρκοκυπριακοῦ Συνδέσμου ἐδήλωσεν ὅτι ἡ κυρία Κιουτσούκ ἦλθεν εἰς Ἀγγλίαν μέ τά δύο τέκνα της, τό ἐν ἄρρεν καί τό ἕτερον θῆλυ, προκειμένου νά τά ἐγγράψη εἰς σχολεῖον. Ἡ μετάβασίς των εἰς Ἀγγλίαν, εἶπεν ἡ κ. Κιουτσούκ, κατέστη ἀναγκαία, δεδομένου ὅτι ὅλα τά Τουρκικά σχολεῖα εἰς Κύπρον ἔχουν κλείσει. Ὁ ἐκπρόσωπος ἠρνήθη νά ἀνακοινώση τήν διεύθυνσιν τῆς κ. Κιουτσούκ, περιορισθείς νά δηλώση ὅτι αὐτή παραμένει εἰς τήν περιοχήν τοῦ Λονδίνου.

Απόψεις

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.