ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ

Ἐκ Βηρυττοῦ τηλεγραφοῦν: «Συνεχίζεται εἰς τόν Λίβανον ἡ ἐκστρατεία κατά τοῦ τουΐστ. Αἱ ἐφημερίδες γράφουν σήμερον ὅτι συνελήφθησαν 12 ἄτομα, διότι ἐφωράθησαν χορεύοντα τουΐστ, παρά τήν ἀπαγορευτικήν διαταγήν τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν». Εἰς τάς χώρας αὐτάς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὅπου ἐκυριάρχει μέχρι πρό τινος ὁ χορός τῆς κοιλίας, τό τουΐστ θά ἔπρεπε νά φαίνεται σεμνός χορός! Εἰδικῶς, μάλιστα, ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν θά ἔπρεπε νά εὑρίσκῃ ἀνεπίληπτον, ἀφοῦ δέν ἀποκαλύπτει τίποτε ἀπό τά… ἐσώτερα τῶν χορευτῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ

Ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Τσουκαλᾶς, πρό τῆς ἀναχωρήσεώς του εἰς Κογκό, ἐπεσκέφθη τόν Μέγαν Αὐλάρχην, τόν ὁποῖον παρεκάλεσε νά διαβιβάσῃ πρός τούς Βασιλεῖς καί τόν Διάδοχον τήν λύπην του, διότι, ἐκ λόγων ἀνωτέρων τῆς θελήσεώς του, δέν θά καταστῇ δυνατόν νά παραστῇ κατά τήν μεθαυριανήν ὑποδοχήν τοῦ πριγκηπικοῦ ζεύγους εἰς τάς Ἀθήνας. Λόγῳ τῆς ἀπουσίας τοῦ κ. δημάρχου, τόν Διάδοχον καί τήν Πριγκήπισσαν Ἄνναν-Μαρίαν θά προσφωνήσῃ εἰς τήν Πύλην τοῦ Ἀδριανοῦ, κατά τήν εἴσοδόν των εἰς τήν πρωτεύουσαν, ὁ δημαρχεύων κ. Ἀχ. Ἀντωνόπουλος, πρόεδρος δημοτικοῦ συμβουλίου.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ