ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 25 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ

«Γερμανικόν δικαστήριον ἐπεδίκασεν ἀποζημίωσιν 15.000 μάρκων εἰς τήν πρώην αὐτοκράτειραν τῆς Περσίας Σοράγια διά συνέντευξιν τήν ὁποίαν ἐδημοσίευσεν ἡ “Νώϋς Μπλάτ” τοῦ Ἁμβούργου καί ἡ ὁποία ἐθεωρήθη ὅτι ἀπετέλει παραβίασιν τῆς προσωπικῆς ζωῆς της. Εἰς τό δικαστήριον ἀπεδείχθη, ὅτι ἡ συνέντευξις οὐδέποτε εἶχε δοθῇ». Ὥστε, κατά τήν ἀπόφασιν τοῦ δικαστηρίου, αἱ συνεντεύξεις, πού δέν ἐδόθησαν ποτέ εἶναι πολύ πιό συμφέρουσαι ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως εἰς τούς συνεντευξιαζομένους, ἀπό ἐκείνας, πού πραγματικῶς δίδονται, καί αἱ ὁποῖαι συνήθως… δέν πληρώνονται! Ἔτσι ἐπαληθεύει, διά μίαν ἀκόμη φοράν, τό ἀρχαῖον ρητόν, ὅτι ἡ σιωπή εἶναι χρυσός!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Εἰς τό Ὑπ. Συντονισμοῦ ἐγένετο σήμερον τήν πρωίαν συγκέντρωσις τῶν Ἑλλήνων καί ξένων δημοσιογράφων, πρός τούς ὁποίους ὁ Ὑπουργός Συντονισμοῦ ἀναφερόμενος εἰς τήν χθεσινήν ἀνταλλαγήν τῶν κυριωτέρων ἐγγράφων τῆς συνδέσεως Ἑλλάδος καί Κοινῆς Ἀγορᾶς ἀνέπτυξε τήν σημασίαν αὐτῆς καί ἀπήντησεν ἀκολούθως εἰς ὑποβληθείσας ἐκ μέρους τῶν δημοσιογράφων ἐρωτήσεις.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923