Σάββατον, 24 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Εἰς λόγον, πού ἐξεφώνησεν ὁ στρατηγός Γκιουρσέλ, ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, εἶπε: «Δέν πρέπει νά φοβῆσθε, διότι μεταξύ σας ὑπάρχουν τουρκικά στρατεύματα πρός τά ὁποῖα, ὅταν ἀπεχαιρέτων διά τήν Κύπρον, εἶπα: “Θά ὑπάγετε ἐκεῖ καί δέν θά ἐπιστρέψετε. Ὀφείλετε νά ἐργασθῆτε καί νά ἀνορθωθῆτε οἰκονομικῶς”». Δέν εἶναι σαφές, ἄν τήν τελευταίαν φράσιν τήν εἶπεν εἰς τούς μαθητάς ἤ εἰς τούς στρατιώτας· ὅπως καί ἄν ἔχῃ τό πρᾶγμα, ὅμως εἶς μόνον τρόπος ὑπάρχει διά νά «ἀνορθωθοῦν οἰκονομικῶς» οἱ ἐν Κύπρῳ Τοῦρκοι: Ἡ… λεηλασία τῶν Ἑλληνικῶν καταστημάτων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

Ἡ συσταθεῖσα ὑπό τοῦ Δήμου Ἀθηναίων μεγάλη ἐπιτροπή διά τόν ἑορτασμόν τῶν Ἀπόκρεω εἰς τάς Ἀθήνας ἤρχισε τήν προεργασίαν διά τήν καλλιτέραν διοργάνωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ, ὁ ὁποῖος θά γίνῃ κατά τάς δύο τελευταίας Κυριακάς τῶν Ἀπόκρεω. Ὁ ἑορτασμός θά περιλαμβάνῃ πλήρη ἀποκρηάτικον στολισμόν τῆς Πλάκας, παρέλασιν Καρνάβαλου καί ἐγκατάστασιν τριῶν μονίμων ἐξεδρῶν εἰς Πλάκα, πλατεῖα Συντάγματος καί πλατεῖαν Ψυρρῆ, ὅπου θά γίνουν διάφοροι ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!