Σάββατον, 24 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Εἰς λόγον, πού ἐξεφώνησεν ὁ στρατηγός Γκιουρσέλ, ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, εἶπε: «Δέν πρέπει νά φοβῆσθε, διότι μεταξύ σας ὑπάρχουν τουρκικά στρατεύματα πρός τά ὁποῖα, ὅταν ἀπεχαιρέτων διά τήν Κύπρον, εἶπα: “Θά ὑπάγετε ἐκεῖ καί δέν θά ἐπιστρέψετε. Ὀφείλετε νά ἐργασθῆτε καί νά ἀνορθωθῆτε οἰκονομικῶς”». Δέν εἶναι σαφές, ἄν τήν τελευταίαν φράσιν τήν εἶπεν εἰς τούς μαθητάς ἤ εἰς τούς στρατιώτας· ὅπως καί ἄν ἔχῃ τό πρᾶγμα, ὅμως εἶς μόνον τρόπος ὑπάρχει διά νά «ἀνορθωθοῦν οἰκονομικῶς» οἱ ἐν Κύπρῳ Τοῦρκοι: Ἡ… λεηλασία τῶν Ἑλληνικῶν καταστημάτων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

Ἡ συσταθεῖσα ὑπό τοῦ Δήμου Ἀθηναίων μεγάλη ἐπιτροπή διά τόν ἑορτασμόν τῶν Ἀπόκρεω εἰς τάς Ἀθήνας ἤρχισε τήν προεργασίαν διά τήν καλλιτέραν διοργάνωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ, ὁ ὁποῖος θά γίνῃ κατά τάς δύο τελευταίας Κυριακάς τῶν Ἀπόκρεω. Ὁ ἑορτασμός θά περιλαμβάνῃ πλήρη ἀποκρηάτικον στολισμόν τῆς Πλάκας, παρέλασιν Καρνάβαλου καί ἐγκατάστασιν τριῶν μονίμων ἐξεδρῶν εἰς Πλάκα, πλατεῖα Συντάγματος καί πλατεῖαν Ψυρρῆ, ὅπου θά γίνουν διάφοροι ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις.

Απόψεις

Παράνομο τζαμί μέ ὑπογραφή Πακιστάν κάτω ἀπό τήν μύτη τοῦ κ. Θεοδωρικάκου

Εφημερίς Εστία
Ἐκτεθειμένος ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἀπό τίς κοινοβουλευτικές ἀπαντήσεις τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Σκανδιναβική «οὐδετερότης»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ πού παράγεται αὐτές τίς μέρες, εἶναι ὀλίγον δύσκολο νά τήν καταναλώσουμε!

Ὀργή κατά ΗΠΑ ἀπό τόν Τοῦρκο ἀντιπρόεδρο

Εφημερίς Εστία
ΤΙΣ ΗΠΑ κατηγορεῖ ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Φουάτ Ὀκτάι…

Μέ ἀφορμή μία σωστά δομημένη ὁμιλία

Δημήτρης Καπράνος
Τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν ναό τῆς δημοκρατίας τῶν ΗΠΑ…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ