ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 23 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ!

Ἐκ Βελιγραδίου τηλεγραφεῖ εἰς ἀνταποκριτής, ὅτι αἱ Δυτικαί δυνάμεις πιθανόν ν’ ἀπευθύνουν προειδοποίησιν πρός τήν Νοτιοσλαυϊκήν Κυβέρνησιν, διά νά προσέξῃ τήν στάσιν της εἰς τό Μακεδονικόν: «Ὁπωσδήποτε δέν πιστεύεται ἐδῶ ὅτι ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις ἔκρινεν ἀναγκαῖον νά συζητήσῃ μετά τῶν συμμάχων της τάς ἀνησυχητικάς νέας ἐνδείξεις περί μεταβολῆς τῆς Νοτιοσλαυϊκῆς πολιτικῆς». Ἀλλά διατί νά τό κρίνῃ ἀναγκαῖον, ἀφοῦ δέν ἠσθάνθη τήν ἀνάγκην νά ζητήσῃ ἐξηγήσεις ἀπό τό Βελιγράδιον, ἤ νά διαμαρτυρηθῇ! Ἡ μόνη ἐλπίς εἶναι νά δράσουν μόναι των αἱ Δυτικαί δυνάμεις, ἀλλ’ ἔχομεν πικράν πεῖραν τῶν Συμμαχικῶν διαβημάτων, πού γίνονται ἐρήμην τῆς Ἑλλάδος καί ἀπολήγουν συχνότατα εἰς βάρος της…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΤΑΧΘΗ Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Συνεχίσθη καί σήμερον εἰς τήν Ἔδεσσαν ἡ ἀπεργία τῶν 400 ἐργατῶν τοῦ ἐκεῖ ἐργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας Τσίτση, οἱ ὁποῖοι ἐκήρυξαν ἀπό χθές ἀπεργία πείνης, εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν μή καταβολήν δεδουλευμένων ἡμερομισθίων καί τοῦ δώρου τῶν ἑορτῶν. Ἐν τῷ μεταξύ, ὑπό τοῦ κ. Εἰσαγγελέως Ἐδέσσης διετάχθη ἡ σύλληψις τοῦ γενικοῦ διευθυντοῦ ἐργοστασίου.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ