Σάββατον, 23 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ!

Ἐκ Βελιγραδίου τηλεγραφεῖ εἰς ἀνταποκριτής, ὅτι αἱ Δυτικαί δυνάμεις πιθανόν ν’ ἀπευθύνουν προειδοποίησιν πρός τήν Νοτιοσλαυϊκήν Κυβέρνησιν, διά νά προσέξῃ τήν στάσιν της εἰς τό Μακεδονικόν: «Ὁπωσδήποτε δέν πιστεύεται ἐδῶ ὅτι ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις ἔκρινεν ἀναγκαῖον νά συζητήσῃ μετά τῶν συμμάχων της τάς ἀνησυχητικάς νέας ἐνδείξεις περί μεταβολῆς τῆς Νοτιοσλαυϊκῆς πολιτικῆς». Ἀλλά διατί νά τό κρίνῃ ἀναγκαῖον, ἀφοῦ δέν ἠσθάνθη τήν ἀνάγκην νά ζητήσῃ ἐξηγήσεις ἀπό τό Βελιγράδιον, ἤ νά διαμαρτυρηθῇ! Ἡ μόνη ἐλπίς εἶναι νά δράσουν μόναι των αἱ Δυτικαί δυνάμεις, ἀλλ’ ἔχομεν πικράν πεῖραν τῶν Συμμαχικῶν διαβημάτων, πού γίνονται ἐρήμην τῆς Ἑλλάδος καί ἀπολήγουν συχνότατα εἰς βάρος της…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΤΑΧΘΗ Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Συνεχίσθη καί σήμερον εἰς τήν Ἔδεσσαν ἡ ἀπεργία τῶν 400 ἐργατῶν τοῦ ἐκεῖ ἐργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας Τσίτση, οἱ ὁποῖοι ἐκήρυξαν ἀπό χθές ἀπεργία πείνης, εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν μή καταβολήν δεδουλευμένων ἡμερομισθίων καί τοῦ δώρου τῶν ἑορτῶν. Ἐν τῷ μεταξύ, ὑπό τοῦ κ. Εἰσαγγελέως Ἐδέσσης διετάχθη ἡ σύλληψις τοῦ γενικοῦ διευθυντοῦ ἐργοστασίου.

Απόψεις

Ἀναζητεῖται ἐξιλαστήριο θῦμα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά κρυφτοῦν ἀπό τίς εὐθῦνες τους

Ἀπουσία διευθύνσεως

Μανώλης Κοττάκης
ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Πρωθυπουργέ, δέν εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνετε

Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Εφημερίς Εστία
Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

Ὅταν τό ἐπιτελικό κράτος ἀνατίθεται σέ λάθος χέρια…

Δημήτρης Καπράνος
Ἄς ἠρεμήσουμε τώρα καί ἄς σκεφθοῦμε λιγάκι

Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ