ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 23 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ!

Ἐκ Βελιγραδίου τηλεγραφεῖ εἰς ἀνταποκριτής, ὅτι αἱ Δυτικαί δυνάμεις πιθανόν ν’ ἀπευθύνουν προειδοποίησιν πρός τήν Νοτιοσλαυϊκήν Κυβέρνησιν, διά νά προσέξῃ τήν στάσιν της εἰς τό Μακεδονικόν: «Ὁπωσδήποτε δέν πιστεύεται ἐδῶ ὅτι ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις ἔκρινεν ἀναγκαῖον νά συζητήσῃ μετά τῶν συμμάχων της τάς ἀνησυχητικάς νέας ἐνδείξεις περί μεταβολῆς τῆς Νοτιοσλαυϊκῆς πολιτικῆς». Ἀλλά διατί νά τό κρίνῃ ἀναγκαῖον, ἀφοῦ δέν ἠσθάνθη τήν ἀνάγκην νά ζητήσῃ ἐξηγήσεις ἀπό τό Βελιγράδιον, ἤ νά διαμαρτυρηθῇ! Ἡ μόνη ἐλπίς εἶναι νά δράσουν μόναι των αἱ Δυτικαί δυνάμεις, ἀλλ’ ἔχομεν πικράν πεῖραν τῶν Συμμαχικῶν διαβημάτων, πού γίνονται ἐρήμην τῆς Ἑλλάδος καί ἀπολήγουν συχνότατα εἰς βάρος της…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΤΑΧΘΗ Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Συνεχίσθη καί σήμερον εἰς τήν Ἔδεσσαν ἡ ἀπεργία τῶν 400 ἐργατῶν τοῦ ἐκεῖ ἐργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας Τσίτση, οἱ ὁποῖοι ἐκήρυξαν ἀπό χθές ἀπεργία πείνης, εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν μή καταβολήν δεδουλευμένων ἡμερομισθίων καί τοῦ δώρου τῶν ἑορτῶν. Ἐν τῷ μεταξύ, ὑπό τοῦ κ. Εἰσαγγελέως Ἐδέσσης διετάχθη ἡ σύλληψις τοῦ γενικοῦ διευθυντοῦ ἐργοστασίου.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ