Σάββατον, 23 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ!

Ἐκ Βελιγραδίου τηλεγραφεῖ εἰς ἀνταποκριτής, ὅτι αἱ Δυτικαί δυνάμεις πιθανόν ν’ ἀπευθύνουν προειδοποίησιν πρός τήν Νοτιοσλαυϊκήν Κυβέρνησιν, διά νά προσέξῃ τήν στάσιν της εἰς τό Μακεδονικόν: «Ὁπωσδήποτε δέν πιστεύεται ἐδῶ ὅτι ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις ἔκρινεν ἀναγκαῖον νά συζητήσῃ μετά τῶν συμμάχων της τάς ἀνησυχητικάς νέας ἐνδείξεις περί μεταβολῆς τῆς Νοτιοσλαυϊκῆς πολιτικῆς». Ἀλλά διατί νά τό κρίνῃ ἀναγκαῖον, ἀφοῦ δέν ἠσθάνθη τήν ἀνάγκην νά ζητήσῃ ἐξηγήσεις ἀπό τό Βελιγράδιον, ἤ νά διαμαρτυρηθῇ! Ἡ μόνη ἐλπίς εἶναι νά δράσουν μόναι των αἱ Δυτικαί δυνάμεις, ἀλλ’ ἔχομεν πικράν πεῖραν τῶν Συμμαχικῶν διαβημάτων, πού γίνονται ἐρήμην τῆς Ἑλλάδος καί ἀπολήγουν συχνότατα εἰς βάρος της…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΤΑΧΘΗ Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Συνεχίσθη καί σήμερον εἰς τήν Ἔδεσσαν ἡ ἀπεργία τῶν 400 ἐργατῶν τοῦ ἐκεῖ ἐργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας Τσίτση, οἱ ὁποῖοι ἐκήρυξαν ἀπό χθές ἀπεργία πείνης, εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν μή καταβολήν δεδουλευμένων ἡμερομισθίων καί τοῦ δώρου τῶν ἑορτῶν. Ἐν τῷ μεταξύ, ὑπό τοῦ κ. Εἰσαγγελέως Ἐδέσσης διετάχθη ἡ σύλληψις τοῦ γενικοῦ διευθυντοῦ ἐργοστασίου.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!