ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ «ΣΕΡΕΝΑΤΑ»!

Εἰς ἐφημερίδα τοῦ Κέντρου δημοσιεύεται φωτογραφία μελῶν τῆς Φιλαρμονικῆς καί τῆς χορωδίας τῆς Λυρικῆς Σκηνῆς, ἐκτελούντων –ὡς λέγει– ἐπινίκιον «σερενάταν» πρός τιμήν τοῦ κ. Παπανδρέου. Ὁ ἀρχηγός, μάλιστα, τοῦ Κέντρου διακρίνεται εἰς τό παράθυρον τῆς οἰκίας, ἀκούων τούς τραγουδιστάς, ὡς συνέβαινε ἄλλοτε μέ τάς ρωμαντικάς δεσποινίδας τῆς Πλάκας καί τῆς Νεαπόλεως. Δεδομένου, ὅμως, ὅτι δέν εἶναι νύκτα, ἀλλά ἡμέρα, εἶναι προφανές ὅτι δέν πρόκειται περί σερενάτας, ἀλλά μᾶλλον περί ματτινάτας, τῆς ὁποίας οἱ στίχοι θά ἠμποροῦσαν –λόγῳ τῶν ἀνεμιζομένων μαλλιῶν τοῦ κ. Παπανδρέου– νά εἶναι ἐκεῖνοι τοῦ παλαιοῦ ρωμαντικοῦ ἑωθινοῦ: Σέ εἶδον πρωίαν, Μαλλιά ξεπλεγμένα (!), Μέ χάριν ριγμένα, Πολλήν στόν λαιμόν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕ ΒΡΟΧΗΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΛΩΝ
ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΟΙ
ΟΙ ΜΠΗΤΛΣ

Περί τάς 4.000 νεαρῶν ὑπάρξεων, τό μεγαλείτερον συγκεντρωθέν ποτέ πλῆθος εἰς τό ἀεροδρόμιον τοῦ Λονδίνου, ἐχαιρέτισαν σήμερον τούς Μπήτλς, οἱ ὁποῖοι ἀφίκοντο ἀεροπορικῶς ἐξ Ἡνωμ. Πολιτειῶν. Εὐθύς ὡς τό ἀεροσκάφος προσεγειώθη, δεκάδες νεανίδων συνεκεντροῦντο εἰς τά παράθυρα καί τούς ἐξώστας τοῦ κτιρίου τοῦ ἀεροδρομίου, προκειμένου νά ἰδοῦν τό Βρεταννικόν συγκρότημα. Ἐξ ἄλλου, τσάντες, ὑποδήματα, περιλαίμια καί καπέλλα ἐρρίπτοντο ἐνῷ οἱ Μπήτλς προσεπάθουν νά εἰσέλθουν εἰς τό κτίριον τοῦ ἀεροδρομίου. Οἱ ἀτυχεῖς Βρεταννοί ἀστυνομικοί δέν ἠδυνήθησαν νά συγκρατήσουν τό πλῆθος.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ