Σάββατον, 21 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!

«Βουλγαρική ἀκταιωρός ἤνοιξε τήν πρωΐαν πῦρ ἐναντίον τουρκικοῦ ἁλιευτικοῦ, πού ἡλίευεν ἐντός τῶν τουρκικῶν χωρικῶν ὑδάτων εἰς τόν Εὔξεινον, πλησίον τῶν βουλγαρικῶν ἀκτῶν. Τό τουρκικόν ἁλιευτικόν, πού ἐβλήθη εἰς πολλά σημεῖα, ἠδυνήθη νά φθάσῃ εἰς τήν τουρκικήν ἀκτήν. Θύματα δέν υπάρχουν». Δέν πρέπει νά ἔχωμεν ἀμφιβολίαν, ὅτι οἱ Τοῦρκοι συνηθισμένοι εἰς τήν τακτικήν των νά εἰσδύουν εἰς τά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα, θά εἰσέδυσαν καί εἰς τά βουλγαρικά. Ἐπῆραν, ὅμως, τήν ἀπάντησιν, πού δέν παίρνουν, συνήθως, ἀπό τούς Ἕλληνες. Διότι, κακοί-ψυχροί οἱ Βούλγαροι, δέν δέχονται ραπίσματα ἀπό τούς Τούρκους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Τήν 10.30 π.μ. ἀφίκετο ἀεροπορικῶς ὁ Βασιλεύς, ὁ ὁποῖος μετέβη εἰς τήν Ἀνωτέραν Σχολήν Πολέμου καί ἐπέδωσεν, ἐν ἐπισήμῳ τελετῇ, τά πτυχία εἰς τούς ἀποφοιτήσαντας τῆς Σχολῆς ἀξιωματικούς τῆς 18ης σειρᾶς. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Βασιλεύς κατέθεσε τό θεμέλιον λίθον τοῦ νέου κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς ἐν λόγῳ σχολῆς.
Ὁ Βασιλεύς τήν μεσημβρίαν θά παρακαθήσῃ εἰς πρόγευμα τό ὁποῖον θά δοθῇ ὑπό τοῦ Διοικητοῦ τῆς Σχολῆς Πολέμου, θά ἀναχωρήσῃ δέ τάς πρώτας ἀπογευματινάς ὥρας ἐπιστρέφων εἰς Ἀθήνας.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!