ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 21 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!

«Βουλγαρική ἀκταιωρός ἤνοιξε τήν πρωΐαν πῦρ ἐναντίον τουρκικοῦ ἁλιευτικοῦ, πού ἡλίευεν ἐντός τῶν τουρκικῶν χωρικῶν ὑδάτων εἰς τόν Εὔξεινον, πλησίον τῶν βουλγαρικῶν ἀκτῶν. Τό τουρκικόν ἁλιευτικόν, πού ἐβλήθη εἰς πολλά σημεῖα, ἠδυνήθη νά φθάσῃ εἰς τήν τουρκικήν ἀκτήν. Θύματα δέν υπάρχουν». Δέν πρέπει νά ἔχωμεν ἀμφιβολίαν, ὅτι οἱ Τοῦρκοι συνηθισμένοι εἰς τήν τακτικήν των νά εἰσδύουν εἰς τά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα, θά εἰσέδυσαν καί εἰς τά βουλγαρικά. Ἐπῆραν, ὅμως, τήν ἀπάντησιν, πού δέν παίρνουν, συνήθως, ἀπό τούς Ἕλληνες. Διότι, κακοί-ψυχροί οἱ Βούλγαροι, δέν δέχονται ραπίσματα ἀπό τούς Τούρκους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Τήν 10.30 π.μ. ἀφίκετο ἀεροπορικῶς ὁ Βασιλεύς, ὁ ὁποῖος μετέβη εἰς τήν Ἀνωτέραν Σχολήν Πολέμου καί ἐπέδωσεν, ἐν ἐπισήμῳ τελετῇ, τά πτυχία εἰς τούς ἀποφοιτήσαντας τῆς Σχολῆς ἀξιωματικούς τῆς 18ης σειρᾶς. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Βασιλεύς κατέθεσε τό θεμέλιον λίθον τοῦ νέου κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς ἐν λόγῳ σχολῆς.
Ὁ Βασιλεύς τήν μεσημβρίαν θά παρακαθήσῃ εἰς πρόγευμα τό ὁποῖον θά δοθῇ ὑπό τοῦ Διοικητοῦ τῆς Σχολῆς Πολέμου, θά ἀναχωρήσῃ δέ τάς πρώτας ἀπογευματινάς ὥρας ἐπιστρέφων εἰς Ἀθήνας.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ