ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 21 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!

«Βουλγαρική ἀκταιωρός ἤνοιξε τήν πρωΐαν πῦρ ἐναντίον τουρκικοῦ ἁλιευτικοῦ, πού ἡλίευεν ἐντός τῶν τουρκικῶν χωρικῶν ὑδάτων εἰς τόν Εὔξεινον, πλησίον τῶν βουλγαρικῶν ἀκτῶν. Τό τουρκικόν ἁλιευτικόν, πού ἐβλήθη εἰς πολλά σημεῖα, ἠδυνήθη νά φθάσῃ εἰς τήν τουρκικήν ἀκτήν. Θύματα δέν υπάρχουν». Δέν πρέπει νά ἔχωμεν ἀμφιβολίαν, ὅτι οἱ Τοῦρκοι συνηθισμένοι εἰς τήν τακτικήν των νά εἰσδύουν εἰς τά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα, θά εἰσέδυσαν καί εἰς τά βουλγαρικά. Ἐπῆραν, ὅμως, τήν ἀπάντησιν, πού δέν παίρνουν, συνήθως, ἀπό τούς Ἕλληνες. Διότι, κακοί-ψυχροί οἱ Βούλγαροι, δέν δέχονται ραπίσματα ἀπό τούς Τούρκους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Τήν 10.30 π.μ. ἀφίκετο ἀεροπορικῶς ὁ Βασιλεύς, ὁ ὁποῖος μετέβη εἰς τήν Ἀνωτέραν Σχολήν Πολέμου καί ἐπέδωσεν, ἐν ἐπισήμῳ τελετῇ, τά πτυχία εἰς τούς ἀποφοιτήσαντας τῆς Σχολῆς ἀξιωματικούς τῆς 18ης σειρᾶς. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Βασιλεύς κατέθεσε τό θεμέλιον λίθον τοῦ νέου κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς ἐν λόγῳ σχολῆς.
Ὁ Βασιλεύς τήν μεσημβρίαν θά παρακαθήσῃ εἰς πρόγευμα τό ὁποῖον θά δοθῇ ὑπό τοῦ Διοικητοῦ τῆς Σχολῆς Πολέμου, θά ἀναχωρήσῃ δέ τάς πρώτας ἀπογευματινάς ὥρας ἐπιστρέφων εἰς Ἀθήνας.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ