Σάββατον, 21 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!

«Βουλγαρική ἀκταιωρός ἤνοιξε τήν πρωΐαν πῦρ ἐναντίον τουρκικοῦ ἁλιευτικοῦ, πού ἡλίευεν ἐντός τῶν τουρκικῶν χωρικῶν ὑδάτων εἰς τόν Εὔξεινον, πλησίον τῶν βουλγαρικῶν ἀκτῶν. Τό τουρκικόν ἁλιευτικόν, πού ἐβλήθη εἰς πολλά σημεῖα, ἠδυνήθη νά φθάσῃ εἰς τήν τουρκικήν ἀκτήν. Θύματα δέν υπάρχουν». Δέν πρέπει νά ἔχωμεν ἀμφιβολίαν, ὅτι οἱ Τοῦρκοι συνηθισμένοι εἰς τήν τακτικήν των νά εἰσδύουν εἰς τά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα, θά εἰσέδυσαν καί εἰς τά βουλγαρικά. Ἐπῆραν, ὅμως, τήν ἀπάντησιν, πού δέν παίρνουν, συνήθως, ἀπό τούς Ἕλληνες. Διότι, κακοί-ψυχροί οἱ Βούλγαροι, δέν δέχονται ραπίσματα ἀπό τούς Τούρκους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Τήν 10.30 π.μ. ἀφίκετο ἀεροπορικῶς ὁ Βασιλεύς, ὁ ὁποῖος μετέβη εἰς τήν Ἀνωτέραν Σχολήν Πολέμου καί ἐπέδωσεν, ἐν ἐπισήμῳ τελετῇ, τά πτυχία εἰς τούς ἀποφοιτήσαντας τῆς Σχολῆς ἀξιωματικούς τῆς 18ης σειρᾶς. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Βασιλεύς κατέθεσε τό θεμέλιον λίθον τοῦ νέου κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς ἐν λόγῳ σχολῆς.
Ὁ Βασιλεύς τήν μεσημβρίαν θά παρακαθήσῃ εἰς πρόγευμα τό ὁποῖον θά δοθῇ ὑπό τοῦ Διοικητοῦ τῆς Σχολῆς Πολέμου, θά ἀναχωρήσῃ δέ τάς πρώτας ἀπογευματινάς ὥρας ἐπιστρέφων εἰς Ἀθήνας.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ