ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 21 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!

«Βουλγαρική ἀκταιωρός ἤνοιξε τήν πρωΐαν πῦρ ἐναντίον τουρκικοῦ ἁλιευτικοῦ, πού ἡλίευεν ἐντός τῶν τουρκικῶν χωρικῶν ὑδάτων εἰς τόν Εὔξεινον, πλησίον τῶν βουλγαρικῶν ἀκτῶν. Τό τουρκικόν ἁλιευτικόν, πού ἐβλήθη εἰς πολλά σημεῖα, ἠδυνήθη νά φθάσῃ εἰς τήν τουρκικήν ἀκτήν. Θύματα δέν υπάρχουν». Δέν πρέπει νά ἔχωμεν ἀμφιβολίαν, ὅτι οἱ Τοῦρκοι συνηθισμένοι εἰς τήν τακτικήν των νά εἰσδύουν εἰς τά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα, θά εἰσέδυσαν καί εἰς τά βουλγαρικά. Ἐπῆραν, ὅμως, τήν ἀπάντησιν, πού δέν παίρνουν, συνήθως, ἀπό τούς Ἕλληνες. Διότι, κακοί-ψυχροί οἱ Βούλγαροι, δέν δέχονται ραπίσματα ἀπό τούς Τούρκους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Τήν 10.30 π.μ. ἀφίκετο ἀεροπορικῶς ὁ Βασιλεύς, ὁ ὁποῖος μετέβη εἰς τήν Ἀνωτέραν Σχολήν Πολέμου καί ἐπέδωσεν, ἐν ἐπισήμῳ τελετῇ, τά πτυχία εἰς τούς ἀποφοιτήσαντας τῆς Σχολῆς ἀξιωματικούς τῆς 18ης σειρᾶς. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Βασιλεύς κατέθεσε τό θεμέλιον λίθον τοῦ νέου κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς ἐν λόγῳ σχολῆς.
Ὁ Βασιλεύς τήν μεσημβρίαν θά παρακαθήσῃ εἰς πρόγευμα τό ὁποῖον θά δοθῇ ὑπό τοῦ Διοικητοῦ τῆς Σχολῆς Πολέμου, θά ἀναχωρήσῃ δέ τάς πρώτας ἀπογευματινάς ὥρας ἐπιστρέφων εἰς Ἀθήνας.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923