Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!

«Κατόπιν παραγγελίας τοῦ προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας Ἀθηνῶν κ. Χατζίκου, αἱ ἀστυνομικαί Ἀρχαί ἐπελήφθησαν προανακρίσεων πρός ἀνακάλυψιν τῶν πρωταιτίων τῶν σκηνῶν τῶν βανδαλισμῶν εἰς τό γήπεδο τοῦ Παναθηναϊκοῦ. Ἤδη, ὁ ἀστυνομικός διευθυντής κ. Κανελλάκης ἔδωσεν ἐντολήν νά συγκεντρωθοῦν αἱ εἰς χεῖρας των φωτορεπόρτερς ὑπάρχουσαι φωτογραφίαι διά νά ἀναγνωρισθοῦν οἱ πρωταίτιοι καί διωχθοῦν ποινικῶς.» Ἀλλά, ἄν δέν κάμνωμεν λάθος, κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐκτρόπων εὑρίσκοντο ἐντός τοῦ γηπέδου δεκάδες ἀστυνομικῶν, οἱ ὁποῖοι, λόγῳ… Δημοκρατίας, ἵσταντο μέ σταυρωμένας τάς χεῖρας καί ὑμνήθησαν δεόντως ὑπό τῶν ὀργάνων τῆς Κυβερνήσεως. Διατί, λοιπόν, δέν ἐπενέβαιναν τότε ἐναντίον τῶν πρωταιτίων, ἀντί νά ψάχνουν, τώρα τάς… φωτογραφίας διά νά τούς ἀνακαλύψουν;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΚΟΥΒΑΝΟΙ
ΚΑΤΕΡΡΙΨΑΝ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ
ΜΑΪΜΙ.

Ὁ ραδιοσταθμός τῆς Ἁβάνας ἀνεκοίνωσεν ὅτι αἱ κουβανικαί ἀντιαεροπορικαί πυροβολαρχίαι κατέρριψαν χθές πειρατικόν ἀεροπλάνον. Προσέθεσεν ὅτι τό ἀεροπλάνον εἶχε βομβαρδίσει ζακχαρουργεῖον καί ὅτι προήρχετο ἐξ Ἡνωμ. Πολιτειῶν. Τό ἀεροπλάνον ἔρριψε τρεῖς βόμβας εἰς τό ζακχαρουργεῖον Μαρσέλο Σαλάο τῆς ἐπαρχίας Λάς Βίλλας. Ὁ ἐκφωνητής ἐδήλωσεν ἐπίσης ὅτι ἡ Ἀμερικανική Κυβέρνησις οὐδέν πράττει ὅπως ἀποτρέψῃ τοιαύτας ἐπιθέσεις.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924