Σάββατον, 19 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΝΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ!

Ὡς ἀπεκαλύφθη, τό ὑπ. Δημοσίων Ἔργων, εἰς ἀπάντησίν του πρός τόν Δῆμον Ἀθηναίων, ὁ ὁποῖος ἔχει διαμαρτυρηθῇ διά τό ὑπερβολικόν ὕψος τῶν ἐπί τῆς πλατείας Συντάγματος ἀνεγειρομένων ξενοδοχείων, ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι προτιμωτέρα ἡ ὁλοκληρωτική ἀπόκρυψις τῆς Ἀκροπόλεως, διότι «δέν θά ἦτο εὐχάριστος ἡ θέα τοῦ Παρθενῶνος διά μέσου καπνοδόχων καί μηχανοστασίων ἀσανσέρ». Τό ὅτι ἡ θέα αὐτή, ὅπως τήν κατήντησαν, δέν εἶναι πλέον εὐχάριστος, ἀποτελεῖ καί τήν καταδίκην τῆς πολιτικῆς, τήν ὁποίαν ἐφήρμοσεν ἐπί ἔτη τό περιβόητον ὑπουργεῖον, παρά τάς ἐντόνους διαμαρτυρίας τῶν Ἀθηναίων. Ἀλλ’ ἀντί νά εὕρῃ τρόπον διά τήν διόρθωσιν τῆς καταστάσεως καί τήν μή συνέχισιν τῶν σφαλμάτων, προτιμᾶ νά ἀποκρύψῃ ἐντελῶς τό «κατόρθωμά» του. Κάτι τέτοιο, ἄλλως τε, κάμνουν καί ᾑ γάτες!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Δι’ ἐγκυκλίου τοῦ ὑπουργείου Παιδείας πρός τούς Γενικούς Ἐπιθεωρητάς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, γνωρίζεται ὅτι ἐπιτρέπεται ἡ κατατακτήριος προαγωγή ἤ ἀπολυτήριος ἐξέτασις τῶν ἐν τῷ ἐξωτερικῷ κατ’ ἰδίαν διδαχθέντων ὡς καί διακοψάντων τάς σπουδάς των λόγῳ μακρᾶς ἀσθενείας. Οὗτοι δικαιοῦνται νά ἐξετασθοῦν μόνον εἰς μίαν ἐκ τῶν τριῶν πρώτων ἐξεταστικῶν περιόδων (Ἰουνίου-Σεπτεμβρίου) ἀπό τῆς ἐπιστροφῆς των ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἤ ἀπό τῆς ἀποθεραπείας των ἐκ τῆς νόσου των. Ἡ κατατακτήριος ἐξέτασις θά γίνῃ εἰς τό πλησιέστερον τῆς μονίμου κατοικίας τοῦ ἐξεταζομένου δημόσιον ἡμερήσιον γυμνάσιον.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις