Σάββατον, 17 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΚΕΝΝΕΔΥ…»

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ἐγνώσθη ὅτι συνεχίζονται αἱ διαπραγματεύσεις μεταξύ Κροῦστσεφ καί Κέννεδυ διά τό ζήτημα τῆς Κούβας, καί ὅτι διεξάγεται τακτική ἀλληλογραφία μεταξύ τῶν δύο ἡγετῶν πρός ρύθμισιν τῶν ὑφισταμένων ἀκόμη διαφορῶν». Εἶναι προτιμότερον, βεβαίως, νά ἀνταλλάσσουν ἐπιστολάς οἱ δύο ἀρχηγοί, παρά ὕβρεις ἤ… πυραύλους!… Ἐάν, μάλιστα, τούς γίνῃ συνήθεια αὐτή ἡ τακτική ἀλληλογραφία, ἠμπορεῖ αἱ ἐπιστολαί των νά χάσουν κάθε πολιτικόν χαρακτῆρα καί νά ἀσχολοῦνται ἀποκλειστικῶς μέ τούς χαβιαρομεζέδες πού κατασκευάζει ἡ κ. Κρούστσεβα ἤ μέ τό νέον κτένισμα τῆς κ. Τζάκυ!… Γένοιτο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Εἰς συγκροτηθεῖσαν σύσκεψιν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Συγκοινωνιῶν, εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον οἱ ἁρμόδιοι ὑπάλληλοι τοῦ ὑπουργείου, ἀπεφασίσθη ἡ ἀνέγερσις νέου Ταχυδρομικοῦ Μεγάρου εἰς τήν πλατεῖαν Ἐλευθερίας τῆς Θεσσαλονίκης καί ἐπί οἰκοπέδου τοῦ δημοσίου. Εἰς τό μέγαρον θά στεγάζωνται αἱ ταχυδρομικαί ὑπηρεσίαι καί αἱ ὑπηρεσίαι τῶν ταμιευτηρίων. Κατά τήν ἰδίαν σύσκεψιν συνεζητήθη καί τό θέμα τοῦ σταδιακοῦ διαχωρισμοῦ τῶν ταχυδρομικῶν ταμιευτηρίων ἀπό τάς ὑπηρεσίας τῶν ταχυδρομείων διά τήν καλλιτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν καταθετῶν.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;