ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 17 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

«Μέ τό σύνθημα “Τά μισοφόρια στό διάστημα”, αἱ Ἀμερικανίδες ἀπευθύνονται πρός τάς ἀνωτάτας ἀρχάς τῆς χώρας, ζητοῦσαι νά ἐκτοξευθῇ εἰς τό διάστημα γυναίκα. Ἡ κ. Χάρτ, σύζυγος τοῦ γερουσιαστοῦ τοῦ Μίτσιγκαν καί ἡ μίς Τζέρυ Κόμπ, διαπρεπής πιλότος, θά ἐπισκεφθοῦν τόν ἀντιπρόεδρον τῶν Ἡν. Πολιτειῶν κ. Τζόνσον, διά νά βοηθήσῃ εἰς τήν προσπάθειάν των πρός ἐκτόξευσιν γυναικός εἰς τό διάστημα. Ἀμφότεραι εἶναι μεταξύ τῶν 12 Ἀμερικανίδων, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἐκπαιδευθῇ ὡς ἀστροναῦται». Αἱ ἐκτοξεύσεις εἰς τό διάστημα εἶναι τό… ντερνιέ κρί τῆς παγκοσμίου μόδας. Πῶς ἦτο δυνατόν αἱ Ἀμερικανίδες νά μείνουν ἐκτός μόδας;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΑΓΚΩΝΟΣ

Ὁ Ἕλλην πρόξενος εἰς τήν Ρώμην, διά τηλεγραφήματός του πρός τό Ὑπουργεῖον Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, ἐπεβεβαίωσεν ὅτι ἐκ τοῦ Ἀγκῶνος τῆς Ἰταλίας ἑλληνικοῦ σκάφους «Ποθῶ», διεσώθησαν 11 ἐκ τῶν μελῶν τοῦ πληρώματός του, ἀγνοοῦνται εἰσέτι 7 καί περισυνελέγησαν τά πτώματα 3 ἐκ τῶν ἀπολεσθέντων ἀνδρῶν. Κατά νεωτέρας, ἐξ ἄλλου, πληροφορίας, εἰς τούς διασωθέντας ἀναφέρεται καί ὁ ἐκ τοῦ πληρώματος Ι. Μ.

Απόψεις

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ