ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 17 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΥΡΗΜΑ

Τό νέον ἀρχαιολογικόν εὕρημα τοῦ Πειραιῶς–πρόκειται περί τοῦ ἄνω τμήματος ἑνός ὑπερφυσικοῦ μεγέθους ἀνδριάντος τοῦ αὐτοκράτορος Ἀδριανοῦ– εἰς ἀπόστασιν 400 μ. ἀπό τοῦ σημείου ὅπου, τῷ 1959, εἶχον ἀνακαλυφθῇ τυχαίως τά περίφημα «ἀγάλματα τοῦ Πειραιῶς», ἔρχεται νά ἐπιβεβαιώσῃ πλήρως ὅσα εἴχομεν γράψει, περί τῆς ἀνάγκης τῆς πλήρους ἀρχαιολογικῆς διερευνήσεως τοῦ χώρου. Σημειωτέον, ὅτι αἱ σχετικαί ἐργασίαι οὐδόλως θά ἐπηρεάσουν τήν κυκλοφορίαν εἰς τό κεντρικόν τοῦτο σημεῖον τῆς γείτονος, ἐφ’ ὅσον θά πραγματοποιηθοῦν ἐντός τοῦ παρακειμένου κήπου τοῦ Θεμιστοκλέους, πού παρέχει μίαν μοναδικήν εὐκαιρίαν διά τήν πλήρη καί συστηματικήν ἀνασκαφήν τῆς τόσον σημαντικῆς καί ἀποδοτικῆς εἰς εὑρήματα περιοχῆς τοῦ ἀρχαίου λιμένος.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑΙ ΑΠΕΙΛΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Ἡ ἔγκυρος ἐφημερίς τοῦ Καΐρου «Ἄλ Ἀχμπάρ» γράφει ὅτι ταχέως θά ἔλθῃ ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποίαν ὁ Ἀραβικός κόσμος θά ἀπαντήςσῃ εἰς τάς ἐπιθετικάς ἐνεργείας τοῦ Ἰσραήλ. Προσθέτει ὅτι τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ ἐδημιουργήθη διά παρανόμων μεθόδων καί ἐξακολουθεῖ νά ἐφαρμόζῃ τάς ἰδίας αὐτάς μεθόδους. «Ταχέως ὅμως –προσθέτει ἡ ἐφημερίς– θά ἔλθῃ ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποίαν ὁλόκληρος ὁ Ἀραβικός κόσμος θά θέσῃ τέρμα εἰς τήν Ἑβραϊκήν ἐπιθετικότητα».

Απόψεις

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»