ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 15 Φεβρουαρίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ!

Ἐξ Ἀγκύρας τηλεγραφοῦν: «Ἀπεφασίσθη ἡ ἀναδιοργάνωσις τοῦ ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Καισαρείας, ὁ ὑποδιευθυντής τοῦ ὁποίου ὁ Καδίρ Ἀγαϊντίν, ὅπως μεταδίδει ἡ ἐφημερίς “Ἀξάμ”, εἶχε δώσει ἐρωτικόν ραντεβού εἰς τήν φίλην τοῦ χανούμ ἐντός σαρκοφάγου τῆς ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. Ἀμφότεροι συνελήφθησαν καί θά δικασθοῦν». Μέ ἄλλας λέξεις, ἦτο καί ὁ ἴδιος ὁ ὑποδιευθυντής τοῦ Μουσείου ἐλαφρῶς… σαρκοφάγος, ἀφοῦ τοῦ ἤρεσε τόσον ἡ λευκή σάρξ! Ὅσον δέ διά τήν φίλην του, θά τοῦ ὡρκίζετο, ἀσφαλῶς, χωρίς κανένα κίνδυνον διαψεύσεως, ὅτι θά τοῦ ἔμενε πιστή… μέχρι τάφου!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΠΑΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΙ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΑΙ
ΣΟΜΑΛΩΝ-ΑΙΘΙΟΠΩΝ
ΑΔΔΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ

Ἐξ ἐπισήμων πηγῶν τῆς Αἰθιοπικῆς πρωτευούσης ἐγνώσθη, ὅτι αἱ ἐχθροπραξίαι ἐπανελήφθησαν πλησίον τοῦ Φερφέρ, παρά τήν μεθόριον μεταξύ Αἰθιοπίας καί Σομαλίας. Προστίθεται, ὅτι ἀμφότεραι αἱ πλευραί ὑπέστησαν βαρείας ἀπωλείας. Τό ὑπουργεῖον Πληροφοριῶν τῆς Αἰθιοπίας ἀνακοίνωσε, συναφῶς, ὅτι αἱ δυνάμεις τῆς Σομαλίας ἐπετέθησαν ἐναντίον τοῦ Φερφέρ μέ πολυβόλα, ἀλλ’ ἀπεκρούσθησαν. Τέσσερα Αἰθιοπικά ἀεροπλάνα ἐβομβάρδισαν, χθές, τήν πόλιν Γκαλγκάγιο, περί τά 50 μίλια ἀπό τῆς μεθορίου. Ἐφονεύθησαν δύο ἄτομα καί ἐτραυματίσθησαν δεκατέσσαρα πλησίον στρατιωτικοῦ κέντρου ἐκπαιδεύσεως.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ