Σάββατον, 13 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΑΚΡΟΑΣΙΣ

«Ὁ Πάπας Ἰωάννης 23ος ἐδέχθη εἰς τό Βατικανόν εἰς ἀκρόασιν τούς ὑπουργούς Παιδείας τῶν Κρατῶν μελῶν τοῦ συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, ἐκράτησε δ’ ἐξ αὐτῶν εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν τόν Ἕλληνα ὑπουργόν κ. Κασιμάτην». Διατί, ἄραγε, αὐτή ἡ ἰδιαιτέρα προτίμησις πρός τόν κ. Κασιμάτην; Μήπως ὁ Πάπας ἤθελε νά πληροφορηθῇ λεπτομερείας περί τοῦ περιφήμου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Εὐνοιοκρατίας κ. Ἰακώβου;… Ἐλπίζομεν ὁ κ. Ὑπουργός νά τοῦ εἶπεν ὅλα τά νεώτερα, δεδομένου ὅτι ὁ ἐπί τῶν θρησκευμάτων Γεν. Διευθυντής τοῦ Ὑπουργείου του, ἐφιλοξενεῖτο, κατά τό θέρος, εἰς τό Μέγαρον τοῦ κ. Ἰακώβου…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΓΙΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον. (Τηλεφωνικῶς).– Οἱ κάτοικοι τῶν Γιαννιτσῶν διαμαρτύρονται, διότι τό ἐκεῖ γυμνάσιον ἐξακολουθεῖ νά στεγάζεται εἰς ἕν ἑτοιμόρροπον κτίριον, τό ὁποῖον διά νά περιλάβῃ τούς ὑπεροκτακοσίους μαθητάς καί μαθητρίας.

Ὡς ἀναφέρεται, εἰς τάς αἴθουσας διδασκαλίας αὐτοῦ ἡ κατάστασις εἶναι ἀπερίγραπτος, ἕν δέ τμῆμα τοῦ κτιρίου παραμένει χωρίς στέγην, ἐπίσης δέ καί τά ἠλεκτρικά καλώδια τοῦ κτιρίου εἶναι ἐν πολλοῖς γυμνά, ἀποτελοῦντα σοβαρόν κίνδυνον διά τούς μαθητάς.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;