ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 12 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΝ ΣΦΑΛΜΑ

«Ὁ ραδιοφωνικός σταθμός τῆς Μόσχας ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἀνώτερος κυβερνητικός ἀξιωματοῦχος τοῦ Βλαδιβοστόκ κατεδικάσθη εἰς φυλάκισιν 15 ἐτῶν, διότι ἐχρηματίζετο, χρησιμοποιῶν τήν ἐπιρροήν του καί διορίζων ἀκατάλληλα ἄτομα. Ἐπίσης, ἕτερα 35 ἄτομα κατεδικάσθησαν εἰς διαφόρους ποινάς φυλακίσεως, μέ τήν κατηγορίαν ὅτι ἦσαν συνεργάται του, ὁ ὁποῖος φαίνεται νά εἶχε καί πολλούς ἰσχυρούς προστάτας». Προφανῶς, ὁ κυβερνητικός ἀξιωματοῦχος διέπραξεν ἕνα βασικόν λάθος: Παρέλειψε νά διαθέτῃ… βαλίτζαν, μέ τάς ἀποδείξεις τῶν ἰσχυρῶν προστατῶν, τούς ὁποίους ἐδωροδοκοῦσεν. Ἐφ’ ᾧ καί, τώρα, θά μετανοήσῃ, εἰς τάς φυλακάς, διά τήν ἔλλειψιν προνοητικότητος πού ἔδειξεν!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΤΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ;

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.– Πληροφορίαι ἐξ Ἐδέσσης ἀναφέρουν ὅτι κατά τήν ἐκσκαφήν τῶν θεμελίων τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ ἐργοστασίου ἦλθον εἰς φῶς ἀρχαῖα κτίσματα, τά ὁποῖα πιστεύεται ὅτι ἀνήκουν εἰς τήν παλαιάν πρωτεύουσαν τῆς Μακεδονίας, τάς Αἶγας. Πολλά ὅμως ἀρχαιολογικά εὑρήματα κατεστράφησαν ἀπό τούς ἐκσκαφεῖς. Ἤδη, ἐπί τόπου μετέβη ἀρχαιολόγος, ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ τάς ἐργασίας.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ