ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 12 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΝ ΣΦΑΛΜΑ

«Ὁ ραδιοφωνικός σταθμός τῆς Μόσχας ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἀνώτερος κυβερνητικός ἀξιωματοῦχος τοῦ Βλαδιβοστόκ κατεδικάσθη εἰς φυλάκισιν 15 ἐτῶν, διότι ἐχρηματίζετο, χρησιμοποιῶν τήν ἐπιρροήν του καί διορίζων ἀκατάλληλα ἄτομα. Ἐπίσης, ἕτερα 35 ἄτομα κατεδικάσθησαν εἰς διαφόρους ποινάς φυλακίσεως, μέ τήν κατηγορίαν ὅτι ἦσαν συνεργάται του, ὁ ὁποῖος φαίνεται νά εἶχε καί πολλούς ἰσχυρούς προστάτας». Προφανῶς, ὁ κυβερνητικός ἀξιωματοῦχος διέπραξεν ἕνα βασικόν λάθος: Παρέλειψε νά διαθέτῃ… βαλίτζαν, μέ τάς ἀποδείξεις τῶν ἰσχυρῶν προστατῶν, τούς ὁποίους ἐδωροδοκοῦσεν. Ἐφ’ ᾧ καί, τώρα, θά μετανοήσῃ, εἰς τάς φυλακάς, διά τήν ἔλλειψιν προνοητικότητος πού ἔδειξεν!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΤΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ;

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.– Πληροφορίαι ἐξ Ἐδέσσης ἀναφέρουν ὅτι κατά τήν ἐκσκαφήν τῶν θεμελίων τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ ἐργοστασίου ἦλθον εἰς φῶς ἀρχαῖα κτίσματα, τά ὁποῖα πιστεύεται ὅτι ἀνήκουν εἰς τήν παλαιάν πρωτεύουσαν τῆς Μακεδονίας, τάς Αἶγας. Πολλά ὅμως ἀρχαιολογικά εὑρήματα κατεστράφησαν ἀπό τούς ἐκσκαφεῖς. Ἤδη, ἐπί τόπου μετέβη ἀρχαιολόγος, ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ τάς ἐργασίας.

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!