ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 11 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ!…

«Κάτοικος τῆς περιοχῆς τοῦ Οὔντινε ἐκλήθη νά καταβάλῃ ἐντός 10 ἡμερῶν πρόστιμον 600 λιρεττῶν, τό ὁποῖον τοῦ ἐπεβλήθη εἰς τά 1938 διά “προσβολήν τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ φασισμοῦ”. Ἀλλά ἐάν δέν ἀπατώμεθα, ὁ ἀρχηγός τοῦ Φασισμοῦ ἐθανατώθη παρά τῶν Ἰταλῶν, οἱ ὁποῖοι προέβαλον διεθνῶς τό κατόρθωμά των, διά νά εἰσπράξουν τήν εὐγνωμοσύνην –ἀλλά καί τά… δολλάρια– τῶν συμμάχων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ
Η «ΗΛΕΚΤΡΑ»!

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ κ. ὑπουργοῦ Βιομηχανίας καί μετά σύμφωνον γνώμην τῆς γνωμοδοτικῆς ἐπιτροπῆς κινηματογράφου, ἡ κινηματογραφηθεῖσα πέρυσιν εἰς Ἐπίδαυρον «Ἠλέκτρα» τοῦ Σοφοκλέους, ἐχαρακτηρίσθη ὡς προστατευομένη ταινία τοῦ Κράτους. Σημειωτέον ὅτι ἡ ἐν λόγῳ κινηματογραφική παραγωγή εἶναι ἡ πρώτη Ἑλληνική ταινία, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ὡς προστατευομένη.

*Ἐπειδή ἡ 12η Αὐγούστου 1962 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 11ης Αὐγούστου 1962.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923