ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 10 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΦΑΓΩΜΑ

«Ὁ Βρετανός βουλευτής σέρ Οὐίλιαμ Τήλινγκ, ἐδήλωσεν ὅτι ἄνδρες τῆς φυλῆς τῶν Μπαλούμπα, κρατούμενοι εἰς στρατόπεδον τῶν περιχώρων τῆς Ἐλιζαμπετβίλ “τρώγουν ἀλλήλους μέ ρυθμόν δύο ἤ τριῶν ἡμερησίως”». Δηλαδή, αὐτοί οἱ Μπαλούμπα, ἀλληλοτρώγονται κυριολεκτικῶς, ὅπως ἄλλοι ἄνθρωποι! Θά ἦτο δέ εὐχῆς ἔργον, ἄν τό ἴδιον συνέβαινε καί μεταξύ τῆς ἡμετέρας Κυβερνήσεως ἔστω καί μέ βραδύτερον ρυθμόν ἀπό τούς 2-3 ἡμερησίως…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ὁ Εἰσαγγελεύς κ. Φλῶρος, ὁ ὁποῖος ἐνεργεῖ τάς ἀνακρίσεις ἐπί τῶν ὑποβληθεισῶν μηνύσεων, ὑπό τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, διά τήν ἔκδοσιν ὑπό ὡρισμένων ἀστυνομικῶν τμημάτων ψευδῶν πιστοποιητικῶν δι’ ἐκλογικά βιβλιάρια, ἐπεσκέφθη σήμερον τόν κ. ὑφυπουργόν Ἐσωτερικῶν καί ἔλαβε τήν κατάθεσίν του.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ