Σάββατο, 7 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΑΞΥΡΙΣΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ»

«Ὁ Στανίσλαος Γιέζυ Λέκ, ὁ Πολωνός συγγραφεύς τῶν “Ἀξύριστων σκέψεων”, εὑρίσκεται εἰς τήν Αὐστριακήν πρωτεύουσαν, προσκεκλημένος ἀπό τήν Ἑταιρείαν τῶν Αὐστριακῶν Λογοτεχνῶν, διά νά διαβάσῃ σελίδες ἀπό τό ἴδιον τό ἔργον του». Πολύ περιφραστικά ἐκφράζει ὁ τίτλος τοῦ πολωνικοῦ ἔργου τό περιεχόμενον τοῦ βιβλίου: Εἰς τήν Ἑλλάδα, αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά λογοτεχνήματα, δέν τά λέγομεν «Ἀξύριστες σκέψεις», ἀλλά, ἁπλῶς … «τρίχες»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΙΣ ΣΥΡΟΝ

Ἀπό τῆς 8ης Ἰουλίου θά τεθῇ ἐν λειτουργίᾳ τό νέον αὐτόματον Τηλεφωνικόν Κέντρον Σύρου ἀρχικῆς χωρητικότητος 700 τηλεφωνικῶν συνδέσεων. Ἀπό τῆς ἡμερομηνίας αὐτῆς θά μεταφερθοῦν εἰς τό νεόδμητον κτίριον τοῦ Ο.Τ.Ε. αἱ τηλεφωνικαί καί τηλεγραφικαί ὑπηρεσίαι. Διά τήν ἀναγγελίαν τῶν ὑπεραστικῶν συνδιαλέξεων θά καλῆται ὁ ἀριθμός 215, διά δέ τήν ἀναγγελίαν βλαβῶν ἤ τήν παροχήν πληροφοριῶν ὁ ἀριθμός (0) μηδέν.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!