Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΚΤΙΡΙΟΝ!

Τηλεγραφοῦν ἐκ Ρόδου: «Τό ἐν Ἀθήναις γραφεῖον τοῦ ΝΑΤΟ ἀνήγγειλε τήν εἰς Ρόδον ἀνέγερσιν κτιρίου, ἀξίας 1.240.000 δραχ. Ὁ προορισμός τοῦ κτιρίου παραμένει εἰσέτι ἄγνωστος. Εἰς τόν διεθνῆ διαγωνισμόν, πρός ἀνέγερσίν του, γίνονται δεκτοί ἐργολάβοι, ἐκ κρατῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ». Συνήθως κτίζει κανείς κάτι, διά νά καλύψῃ κἄποιαν ὑπάρχουσαν ἀνάγκην. Εἰς τήν περίπτωσιν, ὅμως, τοῦ κτιρίου τῆς Ρόδου –διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ ὁποίου ἀπειλεῖται ἡ εἰσαγωγή… ἐργολάβων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ– ὁ προορισμός τοῦ κτιρίου παραμένει ἄγνωστος… Ἴσως θά ἀφιερωθῇ τῷ ἀγνώστῳ… Θεῷ τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ὁ ὁποῖος ποιεῖται τάς διατριβάς του ἐν Ρόδῳ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΝ ΕΜΕΙΩΘΗ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ἐκ τῶν συγκεντρωθέντων στοιχείων εἰς τά κατά τόπους Γραφεῖα Εὑρέσεως Ἐργασίας, ὁ ἀριθμός τῶν τοποθετηθέντων ἀτόμων κατά τόν παρελθόντα Αὔγουστον ἐ.ἔ. εἰς ἐργασίας ἀνῆλθεν εἰς 22.788 ἄτομα, ἦτο δέ περίπου εἰς τό αὐτό ἐπίπεδον τῶν τοποθετήσεων τοῦ προηγουμένου μηνός Ἰουλίου (22.460). Τόν ἀντίστοιχον μῆνα Αὔγουστον τοῦ παρελθόντος ἔτους, ὁ ἀριθμός τῶν τοποθετηθέντων ἀτόμων εἶχεν ἀνέλθει εἰς 22.369.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ