Σάββατο, 16 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΕΙΔΗΣΙΣ

«Εἰς τήν Ν. Ζίχνην Σερρῶν, τρεῖς γέροντες ἀπεβίωσαν ἐκ συγκοπῆς, μόλις ἐπληροφορήθησαν ὅτι ἔτυχον ἀγροτικῆς συντάξεως». Προφανῶς, ὁ ἀνταποκριτής θά ἀπέδωκε τόν θάνατον τῶν τριῶν γερόντων εἰς τήν εὐχαρίστησιν πού ᾐσθάνθησαν – ἕνα εἶδος «νῦν ἀπολύοις τόν δοῦλόν σου!…» Ἀλλά τό πιθανώτερον εἶναι, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔπαθαν συγκοπήν μόλις ἐπληροφορήθησαν, ὅτι αἱ «συντάξεις», τάς ὁποίας ἐπερίμεναν τόσον καιρόν, θά ἀνήρχοντο εἰς… 180 δρχ. μηνιαίως!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ «ΑΚΡΙΤΕΙΑ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑΝ

Ἀπό αὔριον καί μέχρι τῆς προσεχοῦς Πέμπτης θά τελεσθοῦν εἰς τήν Ἔδεσσαν τά «Ἀκρίτεια», εἰς τά ὁποῖα θά λάβουν μέρος αἱ ἀθλητικαί ὁμάδες τῶν «Σπιτιῶν τοῦ Παιδιοῦ» τῆς Βασιλικῆς Προνοίας. Τήν τελευταίαν ἡμέραν τῶν ἀγώνων, θά παρευρεθῇ ὁ Διάδοχος μετά τῆς πριγκηπίσσης Εἰρήνης, ὁ ὁποῖος καί θά ἀπονείμῃ τά ἔπαθλα.

Απόψεις

Βάλαμε τό Βυζάντιο σέ παρένθεση

Μανώλης Κοττάκης
«Κατασκευάζεται» νέος λαός μηδενικῆς ἐθνικῆς μνήμης

Ἅλωση: Ἡ ἀνοιχτὴ πικρὴ πληγὴ τοῦ Γένους

Εφημερίς Εστία
Η ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Ἄνασσα, ἡ Πόλις, ἡ Βασιλὶς τῶν πόλεων, ἡ ἐπὶ 1123 ἔτη Ἑλληνικὴ Κοσμόπολις, βεβηλώνεται ἀπὸ τοὺς Ἀσιᾶτες βαρβάρους. Εὐθὺς ἀμέσως, ἡ Συλλογικὴ Συνείδηση ἀναλαμβάνει τὸ ἔργο τῆς ἐθνικῆς συσπείρωσης καὶ ἀνασυγκρότησης. Καθιερώνεται ὡς ἀποφράδα ἡμέρα, ἡ Τρίτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος.

Ὁ Ἐρντογάν «τελειώνει» τόν κεμαλισμό

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΤΕΛΟΣ τοῦ κεμαλισμοῦ διεκήρυξε ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν μετά τήν χθεσινή ὁριστική ἐπικράτησή του στίς ἐκλογές.

«Παραμπέλλουμ», πιάτα Νεμέας καί «μπέρι-μπέρι»

Δημήτρης Καπράνος
Σκεφθεῖτε νά μήν ἀπαγορευόταν ἡ ὁπλοκατοχή καί ἡ ὁπλοχρησία στήν χώρα μας!

Τετάρτη, 29 Μαΐου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΥΜΑ