ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατο, 14 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕΤΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

Ἐτρόμαξεν ἡ πρωϊνή Κραμανλίς, μήπως δεχθῶμεν τόν δανεισμόν 10.00 τόννων ἐλαίου ἐξ Ἱσπανίας καί τήν ἐπιστροφήν του τῷ 1963. Καί προσθέτει: «Διότι δέν ὑπάρχει λόγος νά ἔχωμεν νέον θόρυβον διά τό ἱσπανικόν ἔλαιον, ὁ ὁποῖος μοιραίως, θά ἐπηρεάσῃ δυσμενῶς τάς σχέσεις μέ τήν Ἱσπανίαν». Ὥστε δέν ἔπταιεν ἡ κακοήθειά μας, δέν ἔπταιεν ἡ ἀνάμιξις τῶν γνωστῶν «ἡμετέρων» εἰς τήν περιβόητον ὑπόθεσιν τοῦ Ἱσπανικοῦ ἐλαίου· ἔπταιαν οἱ Ἱσπανοί, πού μᾶς ἐξαπέστειλαν καί ἡμεῖς ἐδέχθημεν τήν ἱσπανικήν μούργαν ὡς ἐλαιόλαδον;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΘΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Δημοσίων Ἔργων ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς τήν Πολεοδομικήν ὑπηρεσίαν, ὅπως ἐρευνήσῃ τό θέμα τῶν φωτεινῶν διαφημίσεων καί ἀφαιρῇ ταύτας, ἐάν ἔχουν τοποθετηθῇ ἄνευ σχετικῆς ἀδείας.

Εἰς τήν ἀφαίρεσιν τῶν φωτεινῶν διαφημίσεων θά προβῇ τό πολεοδομικόν γραφεῖον, δεδομένου ὅτι λόγω τοῦ ὄγκου τῶν διαφημιστικῶν πινακίδων, παρεμποδίζεται ἡ θέα τῆς πόλεως καί αὐτή τῆς Ἀκροπόλεως.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ