Πρῶτα οἱ ἐγγυήσεις ἀσφαλείας

ΟΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ἐπαφές μέ τήν Τουρκία ἀποτελοῦν ἀκριβῶς αὐτό πού «λέει» τό ὄνομά τους…

… ἀνίχνευσις διαθέσεων μεταξύ ἀμφοτέρων χωρῶν. Ὡστόσο αὐτές διεξάγονται ἐντός ἑνός εὐρύτερου φόντου. Τῶν διαπραγματεύσεων πού ἔχει ἀρχίσει ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση μέ συμμαχικές χῶρες μέ ἀντικείμενο τήν ἐνίσχυση τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ. Τῶν διαπραγματεύσεων ἐπίσης γιά τήν νέα ἀμυντική συμφωνία μεταξύ Ἑλλάδος – ΗΠΑ καθώς ἡ προηγουμένη ἐτησία ἔληξε. Δέν πρόκειται γιά ἀμελητέα πολιτικά καί διπλωματικά χαρτιά.

Μπορεῖ νά χρησιμοποιηθοῦν καί αὐτόνομα ἀλλά καί εὐρύτερα στήν διαπραγμάτευση ὅταν καί ἄν αὐτή ἀρχίσει νά εἰσέρχεται στήν οὐσία της. Ὅσον ἀφορᾶ τό πρῶτο εἶναι γνωστό ὅτι φρεγάτες ἐνδιαφέρονται κυρίως νά μᾶς προμηθεύσουν οἱ Γάλλοι, οἱ Ἀμερικανοί, οἱ Γερμανοί καί οἱ Ὁλλανδοί. Ἡ ἀπάντηση γιά τόν τύπο τῆς φρεγάτας πού θέλουμε ὅμως ἐνδεχομένως μαρτυρᾶ καί τίς θέσεις μας στόν ἑλληνοτουρκικό διάλογο γιά τό Αἰγαῖο καί γιά τήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Ἄλλο εὖρος ζωτικοῦ θελάσσιου χώρου δύναται νά φυλάξει κανείς μέ ἀκριβές γαλλικές φρεγάτες, οἱ ὁποῖες φέρουν πυραυλικά συστήματα πού φθάνουν ἕως τήν Ἄγκυρα καί ἄλλη μέ φθηνότερες φρεγάτες ἑτέρου τύπου, οἱ ὁποῖες ἐνδεχομένως νά μήν ἔχουν τήν ἴδια ἐπιχειρησιακή δυνατότητα προσβολῆς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλά ἡ προμήθειά τους μᾶς προσφέρεται πακέτο μέ ἄλλα ἐνδιαφέροντα ἀνταλλάγματα. Ὅπως γιά παράδειγμα ἡ τυχόν ἀπόκτηση τῶν Ναυπηγείων ἀπό τούς Ἀμερικανούς ἤ τούς Γερμανούς, ἡ κατασκευή νέων ὑποβρυχίων 214 σέ αὐτά καί βεβαίως τό ἄνοιγμα χιλιάδων θέσεων ἐργασίας σέ μιά περιοχή πού δοκιμάζεται ἀπό τήν ἀνεργία. Στήν πραγματικότητα ἀπό τήν ἐπιλογή τοῦ τύπου φρεγάτας ἡ Κυβέρνηση θά δείξει τί δόγμα προτιμᾶ: ἀμυντικό ἤ οἰκονομικό.

Μέ τίς γαλλικές φρεγάτες μποροῦμε νά ἐπεκτείνουμε τά χωρικά μας ὕδατα στά 12 μίλια καί νά ἑνοποιήσουμε ἄν θέλουμε τίς ΑΟΖ Ἑλλάδος – Κύπρου. Ἡ Belharra ἀλλάζει τόν συσχετισμό στήν Μεσόγειο ὑπέρ ἡμῶν. Δυνάμεθα νά ὑπερασπιστοῦμε τά νέα σύνορα καί μάλιστα ἀνεξάρτητοι, χωρίς τήν βοήθεια τρίτων. Μέ φρεγάτες ἄλλου τύπου ἁπλῶς υἱοθετοῦμε τό δόγμα «εἶναι ἐθνικισμός τά 12 μίλια» καί ἐπικεντρωνόμαστε στήν οἰκονομική διάσταση τῆς παραγγελίας τῶν ἐξοπλισμῶν: Συμπαραγωγές, ἐργοστάσια, θέσεις ἐργασίας, κοινῶς τά κανόνια θά φέρουν βούτυρο. Καί βεβαίως τό σημαντικώτερο ἀναλόγως τοῦ πλοίου πού θά παραγγείλουμε, ἐπιλέγουμε καί σύμμαχο στίς διαπραγματεύσεις μέ τούς Τούρκους: Γερμανούς καί Ἀμερικανούς ἤ Γάλλους; Ἡ Σύνοδος Κορυφῆς πλησιάζει. Πέραν τῶν ἐξοπλισμῶν ὑπάρχει ὅμως καί ἡ ἀνανέωση τῆς ἀμυντικῆς συμφωνίας μέ τίς ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες θέλουν νά ἀναβαθμίσουν τήν ἐπιχειρησιακή τους παρουσία στήν Σούδα καί νά ἐξασφαλίσουν πολυετῆ συμφωνία ἀντί τῆς ἐτήσιας. Καί ἐδῶ ἔχουμε μεγάλη εὐκαιρία. Γιά νά φθάσουμε σέ ἀποτέλεσμα ἡ Κυβέρνηση μπορεῖ νά ἀπαιτήσει ἐγγυήσεις ἀσφαλείας. Ἐγγυήσεις γιά τήν Θράκη καί τά νησιά τοῦ Αἰγαίου, ἐγγυήσεις καί γιά κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές καί νησιά τοῦ Ἀρχιπελάγους μας. Δέν ἔχει νόημα νά πῶ σέ ποιές περιοχές καί σέ ποιά νησιά. Μποροῦμε, νομίζω, νά τό διεκδικήσουμε ὅσο διαρκεῖ ἡ ρευστότητα στίς σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας. Τό ζήτημα λοιπόν αὐτήν τήν περίοδο δέν εἶναι οἱ διερευνητικές. Ἤ μόνον οἱ διερευνητικές. Τό ζήτημα εἶναι τό παράθυρο εὐκαιρίας πού ἔχει ἀνοίξει στόν ἐπαναπροσδιορισμό τῶν σχέσεών μας μέ τούς συμμάχους καί ἡ ἀξιοποίησή του ἀπό τήν ἑλληνική Κυβέρνηση. Ἤγγικεν ἴσως ἡ ὥρα! Ἀντί νά μᾶς πιέζουν αὐτοί νά δώσουμε στόν διάλογο, καιρός νά τούς πιέσουμε ἐμεῖς νά δώσουν καί νά μᾶς ἐγγυηθοῦν γιά τήν ἄμυνα. Καί μετά βλέπουμε. Ἁπλά εἶναι τά πράγματα. Ἄν εἶναι νά γίνει Γιάλτα, ἄς προηγηθοῦμε.

Απόψεις

Ἀνεπίδεκτη μαθήσεως ἡ Κυρία Πρόεδρος

Εφημερίς Εστία
Τήν ἀνεκάλεσε στήν τάξη ὁ Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως ἔξω ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν

Ἡ στρατηγική τοῦ «ρελαντί»

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ μελέτη τῶν δεδομένων τῆς πανδημίας ἀλλά καί τῶν διαρροῶν πού…

Ἡ Λιβύη καλεῖ τόν Τσαβούσογλου νά ἀποσυρθοῦν οἱ ξένες δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
Τρίπολις.– Ἡ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Λιβύης κάλεσε τόν Μεβλούτ Τσαβούσογλου καί τήν Τουρκία νά…

Παῦλος Ἰωαννίδης: Ἕνας πολύ τυχερός ἄνθρωπος

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Παῦλος Ἰωαννίδης ἦταν ἕνας πολύ ξεχωριστός ἄνθρωπος

Πέμπτη, 4 Μαΐου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ